Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM

5 marca 2013

Podsumowanie i analiza udziału uczniów naszej szkoły w projekcie

„ Newton też był uczniem”

 

   Projekt realizowany był przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki oraz Matematyki i Informatyki.

  W programie wzięło udział 360 uczniów z 24 liceów ogólnokształcących z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

  Celem projektu był wzrost wiedzy uczniów przez rozbudzenie ich zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz informatycznymi. Drogą do uzyskania tego celu było umożliwienie uczniom kontaktu ze środowiskiem uniwersyteckim, z uczonymi i ich laboratoriami oraz pokazanie młodym ludziom z jaką pasją dzięki otwartemu umysłowi można poznawać świat i wykraczać poza szkolną rzeczywistość. Przedsięwzięcie to miało również na celu wdrożenie modelu intensywnej współpracy liceów ogólnokształcących z wyższymi uczelniami.

  Ponieważ w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych ciągle gonimy za tym, aby zrealizować podstawę programową i przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych i nie ma możliwości rozwijania dodatkowych zainteresowań uczniów, dlatego szkoła aplikowała do udziału w tym projekcie i została wybrana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Dodatkowym atutem tego projektu była ranga uczelni jaką dla naszego środowiska lokalnego jest UAM w Poznaniu.

  Projekt trwał trzy lata i wzięło w nim udział 15 uczniów z obecnej klasy III b. (lista uczestników w załączeniu) Był to projekt typowo naukowy, to znaczy uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowanych i koordynowanych przez wyższą uczelnię. Bardzo często były to zajęcia stanowiące fragmenty programu studiów na  poszczególnych wydziałach UAM.

W ramach projektu realizowane były cztery działania:

1. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli akademickich UAM w szkołach.

W ramach tego działania w ciągu trzech lat co dwa tygodnie pracownicy UAM, bardzo często z tytułem naukowym Profesora odwiedzali naszą szkołę i prowadzili warsztaty naukowe dla tej grupy uczniów. Był to najczęściej wykład połączony z krótkimi zajęciami praktycznymi wykonywanymi przy udziale sprzętu, preparatów i odczynników, które naukowcy przywozili do szkoły.

2. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w szkołach.

Wymiennie z zajęciami prowadzonymi przez pracowników UAM nauczyciele naszej szkoły prowadzili zajęcia według specjalnie opracowanego przez specjalistów UAM  nowatorskiego programu interdyscyplinarnego.

Zajęcia prowadzili nauczyciele :

Biologia – Ewa Kumor-Rybka

Chemia – Beata Kacprzak – opiekun grupy

Fizyka – Eugeniusz Kaczmarek

Matematyka i informatyka – Anna Brzezińska

3. Jednodniowe warsztaty realizowane na UAM w czasie roku szkolnego.

Cztery razy w każdym roku szkolnym uczniowie odwiedzali poszczególne wydziały UAM, gdzie brali udział w  wykładzie tematycznym, a następnie w  zajęciach praktycznych prowadzonych w grupach 7-8 osobowych. Były to zajęcia w laboratoriach, zajęcia terenowe lub w pracowniach komputerowych. Każdy uczeń otrzymywał wtedy opis doświadczenia do którego musiał zestawić aparaturę, wykonać doświadczenie, wyciągnąć prawidłowe wnioski i opracować wyniki. W innych przypadkach należało zmierzyć się z postawionym problemem, znaleźć jego rozwiązanie, przedstawić swój tok rozumowania, który doprowadził ucznia do rozwiązania problemu i ewentualnie skonfrontować swoje pomysły z rozwiązaniami innych.  

4. Pięciodniowe warsztaty letnie „ Jestem naukowcem” prowadzone w czasie wakacji.

Ze względu na profil klasy i zainteresowania uczniów były to obozy naukowe z następujących przedmiotów:

– po klasie pierwszej – z chemii

– po klasie drugiej – z biologii

W czasie obozu uczniowie z opiekunem zakwaterowani byli w domach studenckich „Zbyszko” lub „Jagienka” i codziennie uczestniczyli w zajęciach na poszczególnych wydziałach. Podobnie jak w czasie warsztatów jednodniowych były to wykłady i zajęcia praktyczne.

W czasie obozu z chemii uczniowie pięć dni pracowali w labolatorium z chemii organicznej, co było szczególnie trudne i jednocześnie bardzo cenne, bo nauczyli się zestawiać bardzo często skomplikowane zestawy do preparatyki organicznej, obsługiwać taki sprzęt jak wyparka, podręczny spektroskop IR, aparat do mierzenia temperatury topnienia, mieszadło magnetyczne itp. Ze sprzętem tego typu nie mają możliwości zapoznania się w szkole.

W czasie obozu z biologii zajęcia praktyczne składały się z dwóch części:

– praca w terenie – pobieranie próbek na łące, w lesie a także podczas pływania pontonami po  stawach  pod opieką pracowników Zakładu Hydrobiologii i Ochrony Wód UAM. Na miejscu prowadzone były obserwacje i badania organizmów żywych

– analiza pobranych materiałów w pracowniach biologicznych, a także korzystanie ze zbiorów pomocy naukowych Wydziału Biologii UAM

 Zajęcia ze wszystkich przedmiotów w każdym roku projektu dostosowane były do wspólnego tematu:

– klasa pierwsza – temat „ Woda”

– klasa druga – temat „ Ekosystemy”

– klasa trzecia – temat „ Ewolucja”

Analiza i ocena udziału uczniów naszej szkoły w  projekcie:

– Uczniowie uczestniczyli w zajęciach projektowych w swoim czasie wolnym – tylko jedno z działań ( Warsztaty jednodniowe) odbywały się kosztem zajęć lekcyjnych. Dla pozostałych uczniów tej klasy odbywały się w tym czasie zajęcia lekcyjne według planu, dlatego uczniowie biorący udział w projekcie musieli uzupełniać materiał z danego dnia.

– Frekwencja na zajęciach była w porównaniu z innymi szkołami wysoka i wynosiła 75%  

– W czasie trzech lat trwania projektu nikt z uczniów nie zrezygnował z udziału, co zdarzało się w innych szkołach.

– W czasie wyjazdów na zajęcia do Poznania uczniowie naszej szkoły tworzyli zespół z innym liceum: w klasie pierwszej było to XI LO z Poznania, a w klasie drugiej i trzeciej II LO z Poznania. Dało to okazję do zawarcia nowych znajomości a także skonfrontowania wiedzy i umiejętności z uczniami z innych szkół.

– Dzięki udziałowi uczniów w tym projekcie szkoła otrzymała tablicę interaktywną z rzutnikiem, która znajduje się w sali nr 9 oraz mikroskop do wykorzystania między innymi na lekcjach biologii.

Podsumowując stwierdzam, że uczniowie dzięki udziałowi w tym projekcie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, stali się bardziej otwarci na poszukiwanie rozwiązań problemów, których nie można znaleźć w podręcznikach szkolnych.  Kreatywność naszych uczniów jest bardzo duża i z powodzeniem mogą konkurować z kolegami z innych liceów.  Sam fakt częstego przebywania w środowisku ludzi związanych z wyższą uczelnią pomoże im w przyszłości w łatwiejszym odnalezieniu się w środowisku akademickim oraz w trafnym wyborze kierunku studiów. Są to doświadczenia o które są bogatsi w porównaniu z kolegami , którzy  nie brali udziału w żadnym projekcie.

W związku z tym zwracam się z prośbą do nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasie III b, o wzięcie pod uwagę  dodatkowej pracy tych uczniów  przy końcowej klasyfikacji.

                                                                                 Koordynator projektu

                                                                                     Beata Kacprzak