Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

29 lipca 2020

OGŁOSZENIE

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie
informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały
Nr 223/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Śrem istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną
o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji
uczniów zdolnych.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia określa katalog wydatków kwalifikowanych do
stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021.
O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:
1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół
artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze
kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Osoby ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym winny być
mieszkańcami gminy Śrem.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. Stypendium szkolne.
2. Zasiłek szkolny.
Ad. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
z wyjątkiem ucznia, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych, chyba, że łączna kwota stypendium z innym
stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111
z późn. zm.) tj. 2 480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2 232,00 zł.
Miesięczna wysokość dochodu dla osoby w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00
zł netto, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) i ustalana jest na
zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 tej samej ustawy, z tym że do dochodu
nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2
i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczeń
określonych w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – załącznik nr 2.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc
i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy
kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy
w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej
kwoty.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
zakupu podręczników;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.
Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach
jednocześnie. W przypadku gminy Śrem refundacja kosztów nastąpi po
przedłożeniu rachunków lub faktur, dowodów wpłaty KP, zaświadczeń
wydanych przez szkołę w przypadku udziału ucznia
w wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na zieloną szkołę,
wycieczkach szkolnych, obozach sportowych, itp., biletów miesięcznych –
imiennych – wystawionych na ucznia.
Wysokość i formę przyznanego stypendium szkolnego określi decyzja
administracyjna wydana przez Burmistrza Śremu.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego
danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia
15 października danego roku szkolnego.
Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie
przy Pl. 20 Października 1.
Ad. 2. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo
znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia
losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego
stypendium szkolnego.
Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Pionie
Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie wraz
z udokumentowanym oraz opisanym we wniosku zdarzeniem losowym
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia powyższego
zdarzenia.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty
stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą ubiegać
się rodzice, pełnoletni uczniowie, dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb
społecznych lub ośrodka, o których mowa wyżej oraz z urzędu.
Informacja o sytuacji rodziny, mająca wpływ na wysokość stypendium
szkolnego, powinna wynikać z treści wniosku oraz dołączonych do niego
dokumentów, potwierdzających tą sytuację.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:
 w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy o wysokości
dochodu netto z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku;
 w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty
dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego
orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego
ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku
alimentów dobrowolnych oświadczenie potwierdzające płatność lub
dowody wpłaty;
 w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis
protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed
mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość
zapłaconych alimentów;
 w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych
za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości
wyegzekwowanych alimentów;
 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
a) na zasadach ogólnych: zaświadczenie z urzędu skarbowego za
poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o
wysokości składki zdrowotnej;
b) opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym
karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie
opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody
opłaty składek w ZUS;
 w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej
waloryzacji renty/emerytury;
 w przypadku pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej:
zaświadczenie lub oświadczenie o rodzaju i wysokości tych świadczeń;
 w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach
przeliczeniowych oraz odcinek potwierdzający płatność składki KRUS;
 w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: zaświadczenie ze
szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki;
 inne niezbędne do przeanalizowania sytuacji finansowej i rodzinnej
wnioskodawcy.
Formularze wniosków dostępne są w Pionie Edukacji i Usług
Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Śremie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
„Oświata i usługi społeczne” na stronie srem.pl
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać
w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie
pod nr tel. 61/ 28 47 130

Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Śremu reprezentujący
Urząd Miejski w Śremie z siedzibą przy Plac. 20 Października 1, 63-100
Śrem;
2) Inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego w Śremie jest Pan
Chrystian Jasiczak, e-mail: chrystian.jasiczak@urzad.srem.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji wniosku o przyznanie
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego;
4) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub odrębnych umów;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
dotyczących archiwizacji;
7) Każdy kto złoży wniosek posiada prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody;
8) Każdy kto złoży wniosek ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski