Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019

20 sierpnia 2018

  Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 223/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną
o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

     Załącznik nr 1 do ogłoszenia określa katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

1)uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla  młodzieży i dla dorosłych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2)wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3)uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

         Osoby ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym winny być mieszkańcami gminy Śrem.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. Stypendium szkolne.
  2. Zasiłek szkolny.

Ad. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z wyjątkiem ucznia, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, chyba, że łączna kwota stypendium z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952
z późn. zm.) tj. 2 480,00zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2 232,00 zł.

Miesięczna wysokość dochodu dla osoby w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto w miesiącu wrześniu 2018 r.  i ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), z tymże do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczeń określonych w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocyspołecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)- załącznik nr 2.

Natomiast od 1 października 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wysokość dochodu dla osoby w rodzinie wynosić będzie 528,00 zł netto.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc
i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy
w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r.poz. 1952 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
      nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół
     ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie. W przypadku gminy Śrem refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur, dowodów wpłaty KP, zaświadczeń wydanych przez szkołę w przypadku  udziału ucznia
w wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczkach szkolnych, obozach sportowych, itp.
, biletów miesięcznych – imiennych – wystawionych na ucznia.

Wysokość i formę przyznanego stypendium szkolnego określi decyzja administracyjna wydana przez Burmistrza Śremu. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1. do 15. września 2018 r.w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie przy Pl. 20 Października 1, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018 r.

  Ad. 2.Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż dwa miesiące przed złożeniem wniosku.

         Zasiłek szkolny może być przyznany na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku,niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie wraz
z udokumentowanym oraz opisanym we wniosku zdarzeniem losowym w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia powyższego zdarzenia.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)

O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą ubiegać się rodzice, pełnoletni uczniowie, słuchacze oraz dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o których mowa wyżej oraz
z urzędu.

Informacja o sytuacji rodziny, mająca wpływ na wysokość stypendium szkolnego, powinna wynikać z treści wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, potwierdzających tą sytuację.

Formularze wniosków dostępne są w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Oświata i usługi społeczne” na stronie srem.pl

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać
w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie

pod nr tel. 61/  28-47-130

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski