Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rekrutacja do LO

29 kwietnia 2020

Informujemy, iż rozporządzeniem MEN zostały zmienione terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Poniżej publikujemy fragment rozporządzenia MEN dotyczący tego zagadnienia:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.