Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rządowy program pomocy uczniom z niepełnosprawnościami

15 lipca 2022

INFORMACJA

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom z niepełnosprawnościami w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), Pion Edukacji i Usług Społecznych w Śremie informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych  dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Użyte w informacji określenia oznaczają:

 • podręczniki do kształcenia ogólnego – to podręczniki do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczniki
  do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego – to materiały do kształcenia ogólnego, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych
  i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym, mające postać papierową lub elektroniczną;
 • podręczniki do kształcenia w zawodach – to podręczniki do kształcenia w zawodach, w tym podręczniki do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczane od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.
  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019r. poz. 534, 1287, 2248);
 • materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego – to materiały do kształcenia zawodowego, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiające realizację programu nauczania zawodu, mające postać papierową lub elektroniczną;
 • materiały ćwiczeniowe – to materiały przeznaczone dla uczniów służące utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
 • opiekunowie ucznia – to rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunowie faktyczni w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). 

Kto korzysta z dofinansowania?

 1. Pomoc w ramach programu udzielna jest uczniom:
 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
  są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 1 – 6 i 8;

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, w roku szkolnym 2022/2023 jest udzielana uczniom, o których mowa w art. 3 pkt. 25, uczęszczającym do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia
 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I-IV pięcioletniego technikum
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego o których mowa w art. 3 pkt 24, jest udzielana w roku szkolnym 2022/2023 uczniom uczęszczającym do:
 • branżowej szkoły I stopnia
 • branżowej szkoły II stopnia
 • klas I-IV pięcioletniego technikum
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej
  w pięcioletnim technikum.

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?

 1. Złożyć wniosek

 Do dnia 12 września 2022r. należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły,
do której w roku szkolnym 2022/2023 będzie uczęszczać dziecko. Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń lub jego opiekunowie, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 1. Dołączyć stosowne załączniki

 Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Jaka jest wartość pomocy?

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia
do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej, uczęszczających do klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I – III pięcioletniego technikum, klas
III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum
do kwoty 445 zł

 Rozliczenie zakupu

 Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych  następuje do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu:

 • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego
  lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
 • w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego
  lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu zwracany jest opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu
  i podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Szczegółowe informacje można znaleźć:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020r., poz. 1227).
 2. UCHWAŁA NR 89/2020 RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.