Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Stypendia Pomostowe 2020/2021

8 czerwca 2020

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

– zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym

(uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

– zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

 – mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

 – pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 – pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

* Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.