Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

WIZYTA STUDYJNA NA SARDYNII

23 października 2013

Od 30 września do 3 października odbywała się w Iglesias we Włoszech konferencja dotycząca wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Konferencja została zorganizowana w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – wizyty studyjne. Program jest przeznaczony dla obywateli albo stałych mieszkańców 27 państw członkowskich, krajów EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz kraju kandydującego – Turcji. Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. Dzięki temu, uczestniczy promują jakość i przejrzystość ich systemu edukacji i kształcenia. Podczas wizyty studyjnej mogą się spotkać specjaliści z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego (informacja o programie ze strony Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji).

W wizycie brali udział przedstawiciele czternastu państw z UE (Włochy, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Holandia, Francja, Finlandia, Węgry, Polska). W trakcie spotkania organizator przedstawił projekt realizowany w Liceo Scientifico Giorgio Asproni „Szkoła bez papierów” – czyli budowanie e-podręczników do poszczególnych przedmiotów. W ramach programu wizyty poza zapoznaniem się z projektem szkoły w Iglesias, uczestnicy z poszczególnych państw przedstawiali projekty realizowane w ich krajach.

Jako przedstawiciel Polski przedstawiałem projekt realizowany we współpracy z UAM w Poznaniu. Rozpoczęty został na początku 2013 roku. Projekt pod nazwą „Uniwersytet w twojej szkole. Uniwersytet w twoim mieście” umożliwia uczniom szkoły udział w zajęciach realizowanych przez szkoły wyższe. W ramach tego projektu zawarte zostało porozumienie pomiędzy czternastoma wydziałami UAM i dwudziestoma siedmioma szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Wielkopolski. Dyrektor szkoły został członkiem Rady Konsultacyjnej projektu. Projekt umożliwia integrację procesu edukacji w szkole z poznańskimi szkołami wyższymi, dzięki czemu szkoła może zrezygnować z jednostkowego tworzenia klas partnerskich z uniwersytetami (medycznej, pedagogicznej, językowej) co staje się powoli działaniem anachronicznym, na rzecz całościowego projektu integrującego proces nauczania. Partnerzy projektu: UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Medyczny. Celem projektu jest zbudowanie (poprzez m.in. wykłady on-line, spotkania profesorów z młodzieżą w szkołach) w Wielkopolsce integralnego systemu edukacji i oświaty, elastycznie reagującego na zmieniające się potrzeby i wyzwania, uwzględniającego rozmaite profile klas (w tym klas akademickich różnego typu). Program ma łączyć zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: wykładowca – uczeń (słuchacz, uczestnik) z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji i e-lernigu. Zapewnienie młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania pełnej oferty edukacyjnej (spotkania z najwybitniejszymi przedstawicielami świata nauki, kultury, sztuki i życia publicznego, wyjazdowe „noce (albo dni) młodych uczonych, osobne dni chemii czy historii w szkole itp.) Organizowanie różnego typu konferencji, telekonferencji, konkursów i spotkań. Program tak zaplanowany ma być realizowany nie tylko przez wykładowców, ale również przez nauczycieli na dodatkowych zajęciach.

Poza spotkaniami roboczymi – których efektem jest między innymi raport grupowy – mieliśmy okazje zwiedzić stare kopalnie w Iglesias i okolicach. Była to już piąte wizyta, w której brałem udział. Efektami poprzednich był m.in. pomysł organizacji sieci bezprzewodowych w LO w Śremie czy wymiana polsko-węgierska w ramach programu Comenius. Pomysłem, który być może uda się wprowadzić do realizacji po ostatniej wizycie jest zastosowanie w szkole wirtualnych tablic interaktywnych i zaproponowanie tego rozwiązania innym szkołom.

 

GALERIA