Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wychowanie do życia w rodzinie

2 września 2011

Minister Edukacji Narodowej 10 sierpnia 2009 r. podpisał nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zgodnie z podpisaną nowelizacją, na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej co do udziału dzieci w zajęciach oraz ci uczniowie pełnoletni, którzy sami zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału w zajęciach.

Praktyka wskazuje, że nieuczestniczenie w zajęciach podejmujących tematykę dotyczącą wiedzy o życiu seksualnym człowieka jest jedną z głównych przyczyn ryzykownych zachowań młodzieży. Wprowadzane w rozporządzeniu rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia frekwencji uczniów, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w których uczniowie nie uczestniczyli w zajęciach na skutek niedopełnienia formalności. Jednocześnie zachowane zostanie prawo rodziców i pełnoletnich uczniów do odmówienia uczestnictwa w lekcjach.

Program przewiduje realizację po jednej godzinie lekcyjnej w ciągu jednego semestru w każdej klasie gimnazjum i liceum. Oprócz zagadnień zaproponowanych przez autorów programu przewiduje się omawianie bieżących problemów zgłaszanych przez młodzież. Uczestnictwo w zajęciach nie jest odnotowywane na świadectwie szkolnym, uczniowie nie otrzymują ocen.

Zapraszam do zapoznania się z programem nauczania przedmiotu WYCHOWANIE DO  ŻYCIA W RODZINIE w gimnazjum i liceum.

Do pobrania na stronie www.ksiegarniarubikon.pl

Halina Godlewska