Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Projekty uchwał

 – projekt –

UCHWAŁA Nr 1/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 i udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2015.

Na podstawie § 22 ust. 5 i 6, statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku zatwierdza się przedłożone sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok zamykającym się sumą bilansową w kwocie 9.958,06 zł. Dodatni wynik finansowy w kwocie 9.958,06  przeznacza się na cele statutowe.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Po wysłuchaniu wniosku komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium Zarządowi za rok 2015.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
Gabriela Wasielewska

– projekt –

 

UCHWAŁA Nr 2/2016

SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie nadania tytułu „Wybitny Absolwent”.

Na podstawie § 22 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie oraz § 1 ust. 3 Regulaminu Nadawania Tytułu „Wybitny Absolwent”, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu pozytywnie zaopiniowanego przez Kapitułę wniosku Zarządu Stowarzyszenia Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, nadaje się Tytuł „Wybitny Absolwent”:

1.    Ks. dr Edmundowi Majkowskiemu – absolwentowi z 1912 roku.
2.    Prof. dr Teobaldowi Olejnikowi – absolwentowi z 1925 roku.
3.    Dr med. Wincentemu Styczyńskiemu – absolwentowi z 1893 roku.
4.    Prof. Stanisławowi Zwierzchowskiemu – absolwentowi z 1900 roku.

§ 2. Umieszczenie w Galerii Wybitnych Absolwentów imiennej tablicy i medalionu dr med. Wincentego Styczyńskiego nastąpi podczas uroczystości Jubileuszu 158-lecia Szkoły.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
Gabriela Wasielewska

– projekt –

 

UCHWAŁA Nr 3/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku.

w sprawie ustalenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.

Na podstawie § 22 ust. 7 statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala  się wysokość składki rocznej w kwocie 30,00 złotych.
 2. Składka płatna jest w jednej lub dwóch ratach za dany rok kalendarzowy.

§ 2. Ustalona w § 1 wysokość składki obowiązuje od roku 2017.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 roku.

§ 4. Traci moc § 1 Uchwały nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

Przewodnicząca Zebrania
Gabriela Wasielewska

– projekt –

UCHWAŁA Nr 4/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia .

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia w składzie:

1.    ……………………………………………..
2.    ……………………………………………..
3.    ……………………………………………..
4.    ……………………………………………..
5.    ……………………………………………..
6.    ……………………………………………..

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
   Gabriela Wasielewska

– projekt –

UCHWAŁA Nr 5/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia .

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie:

1.    …………………………………………
2.    ………………………………………….
3.    ………………………………………….

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
   Gabriela Wasielewska

– projekt –

 

UCHWAŁA Nr 6/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie: uchwalenia programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2016 r.

Na podstawie § 22 ust. 2 statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program działania i budżet Stowarzyszenia na rok 2016.

§ 2. Program wraz z budżetem stanowi załącznik  do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
Gabriela Wasielewska

 

Program działania i budżet na 2015

Załącznik do uchwały nr 3/2015
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
z dnia 25 marca 2015 roku

PROGRAM DZIAŁANIA I BUDŻET NA ROK 2015

STOWARZYSZENIA  ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

PROGRAM

W roku 2015 planuje się podejmowanie szeregu działań mających na celu integrowanie środowiska absolwentów szkoły, promocję osiągnięć szkoły oraz pozyskiwanie nowych członków w tym:

1.      Organizacja zjazdu z okazji jubileuszu 50-lecia zdania matury w części dotyczącej spotkania w szkole (zgodnie z realizowanym od 3 lat scenariuszem):

 • informacja o Stowarzyszeniu,
 • wspomnienie matury 1965 roku i porównanie z nową maturą,
 • wykonanie i wręczanie certyfikatów okolicznościowych,
 • ogłoszenie i uhonorowanie najlepszego świadectwa dojrzałości 1965 roku.

2.      Organizacja Koncertu Walentynkowego/8 marca – promocja talentów muzycznych absolwentów.
3.      Działalność Salonu Absolwenta – prezentacja pasji, talentów i dokonań absolwentów.
4.      Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, koncertów okazjonalnych.
5.      Wyróżnianie najlepszych:

 • Wybór oraz nadanie tytułu „Maturzysta Roku 2015”. Wręczenie certyfikatu i pióra z tytularnym grawerem odbędzie się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
 • Nagroda Stowarzyszenia dla ucznia/absolwenta na Przeglądzie Piosenki Religijnej Śremsong 2015

6.      Poszerzenie Galerii „Wybitnych Absolwentów” – w roku jubileuszu 90-lecia Polskiego Radia wprowadzamy do Galerii absolwenta z 1918 roku Witolda Hulewicza, współtwórcę Polskiego Radia, twórcę teatru radiowego:

 • wybór kapituły i przeprowadzenie procedury nadania tytułu,
 • przygotowanie i zamontowanie medalionu i tablicy z biogramem,
 • pozyskanie i organizacja projekcji filmu „Inny. Życie Witolda Hulewicza” celem zapoznania młodzieży z sylwetką i osiągnięciami starszego kolegi,
 • wydanie kolejnego zeszytu do publikacji „Galeria Wybitnych Absolwentów”,
 • współorganizacja uroczystości 157 –lecia szkoły i odsłonięcie tablicy i medalionu.

7.      Propozycje rekreacyjne:

 • organizacja Pieszego Rajdu Absolwenta,
 • nordik wolking w okresie wiosenno-letnim.

8.      Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, w działaniach  „Przystanek LO” , Zaduszki Muzyczne oraz w organizowanych przez absolwentów spotkaniach jubileuszowych i okazjonalnych.
9.      Promocja Stowarzyszenia w miejscowych mediach, oraz na stronie LO.

BUDŻET NA 2015 ROK

Na rok 2015 planuje się środki w wysokości                                            10.019,81

 • stan konta na 1.I.2015                                                       8.669,81
 • odsetki od lokaty środków                                                    150,00
 • składki członkowskie                                                         1.200,00

Na planowaną działalność w roku 2015 planuje się wydatki w wysokości

                                                                                                                      4.410,00

 • przesyłki, materiały biurowe, artykuły spożywcze                    150,00
 • ceremoniał wręczenia tytułu Maturzysta Roku 2014               350,00
 • nagroda Stowarzyszenia na Śremsongu’2015                          60,00
 • koszty organizacji działań kulturalnych i edukacyjnych        1.800,00
 • poszerzenie galerii:                                                            2.050,00
  • medalion                            700,00
  • tablica                                400,00
  • wkładka do publikacji          800,00
  • montaż                               150,00

Funkcjonowanie działalności Salonu Absolwenta, organizacja spotkań i koncertów będą współfinansowane wpływami z odpłatności uczestników. Ponadto Zarząd będzie występował o pozyskanie środków zewnętrznych na rozszerzenie Galerii Wybitnych Absolwentów, programy indywidualnego nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych, doposażenie księgozbioru biblioteki szkolnej i wyposażenia pracowni szkolnych.

Prezes Zarządu
Gabriela Wasielewska

Sprawozdanie za 2015

Załącznik do uchwały nr 1/2016
Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LO
odbytego  dnia 14  marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE
ZA ROK 2015

Zarząd Stowarzyszenia od 19 czerwca 2013 roku działa w składzie:
Prezes – Gabriela Wasielewska,
Zastępca prezesa  – Anna Springer,
Sekretarz – Anna Zdziechowska,
Skarbnik – Ewa Wańska,
Członkowie: Maria Szczepaniak i Marek Wesołowski.

Posiedzenia Zarządu.

W  2015 roku Zarząd odbył 8 posiedzeń. Ponadto prezes uczestniczyła w 2 spotkaniach  przedstawicieli rocznika maturalnego 1995 roku, w sprawie organizacji zjazdu Matura 50.

Na posiedzeniach Zarząd zajmował się realizacją przyjętego przez Walne programu działania na 2015 rok, a także rozwiązywaniem bieżących spraw, w których częstym tematem było pozyskiwanie nowych członków oraz usprawnienie zakładki Stowarzyszenia na stronie internetowej liceum.

Zarząd podjął 6 uchwał:

·         uchwałę w sprawie powołania kapituły,
·         3 uchwały w sprawach członkowskich: 2 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierającego, 1 w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych,
·         uchwałę w sprawie nadania tytułu „Maturzysta Roku 2015” i uchwałę przyznającą  nagrodę zdobywczyni tego tytułu.

Sprawy członkowskie.

W marcu, podczas wizyty w Polsce, Profesor Tadeusz Maliński wpłacił na potrzeby działalności Stowarzyszenia kwotę 3.000,00 złotych i zadeklarował utrzymanie wpłat w następnych latach. Decyzją Zarządu został przyjęty w poczet członków wspierających. Zarząd zainspirowany deklaracją Profesora przygotował list intencyjny rozpoczynając tym samym akcję pozyskiwania członków wspierających.

Ponadto Zarząd wpisał na listę członków zwyczajnych 5 absolwentów, którzy złożyli deklarację członkowską.

W związku z zaleganiem z płatnością składek za 2 lata (2013 i 2014 rok) oraz brakiem odpowiedzi na pisemne upomnienia, Zarząd umocowany zapisami statutowymi podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków zwyczajnych 4 członków.

Zatem na koniec 2015 roku na liście członków zwyczajnych Stowarzyszenia wpisane były 94 osoby i 1 członek wspierający.

Zaległości w płaceniu składek na koniec 2015 roku miało 24 członków:
·         4 członków za 2013, 2014 i 2015 rok,
·         7 członków za 2014 i 2015 rok.
·         13 członków za 2015 rok.

Natomiast 6 członków do końca grudnia uregulowało już składkę za 2016 rok, a 1 członek wpłacił potrójną kwotę (75zł) składki za 2015 r.
16 listopada wysłano kolejne upomnienia do członków zalegających z opłatą składki członkowskiej.

Realizacja programu działania.

Z uchwalonego przez Walne Zebranie programu na 2015 rok, zrealizowano wszystkie działania.
W ramach promocji osiągnięć i pasji absolwentów:

 1. 8 marca zorganizowano koncert absolwentki Marty Pruszak pt.; „Być kobietą”
 2. 15 kwietnia odbyła się uroczystość 157- lecia szkoły z ceremonią wprowadzenia do Galerii Wybitnych Absolwentów Witolda Hulewicza, twórcy Teatru Wyobraźni, współtwórcy Polskiego Radia, które w 2015 roku obchodziło 90-lecie. Romuald Karaś, reporter i literat, wydawca monografii i filmu o Witoldzie Hulewiczu, wygłosił laudację i odsłonił medalion, a aktualny dyrektor teatru radiowego – Janusz Kukuła – odsłonił imienną tablicę. Odsłaniającym towarzyszyli wybrani uczniowie – laureaci olimpiad wiedzy. Uczestnicy uroczystości tradycyjnie otrzymali wydany przez Stowarzyszenie kolejny zeszyt okazjonalnego wydawnictwa „Galeria Wybitnych Absolwentów”. W godzinach popołudniowych młodzież zaprosiła na przygotowaną przez siebie sztukę teatralną „Mały książe” pod kierunkiem polonistek A. Jankowiak i A. Springer.
  Pan Karaś przekazał nam książkę biograficzną w wersji niemieckiej i polskiej, a z archiwum TVP kupiliśmy kopię filmu „Inny. Życie Witolda Hulewicza”.
 3. Po raz piąty wybrano najlepszego maturzystę przyznając tytuł Maturzysta Roku 2015 Joannie Drwęskiej, która uzyskała najlepszy wynik egzaminu maturalnego: 496 punktów (na 500 możliwych) z przedmiotów obowiązkowych, oraz 277 punktów (na 300 możliwych) z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. To najwyższy wynik spośród pięciu dotychczasowych maturzystów, którym Stowarzyszenie Absolwentów LO tytuł Maturzysty Roku, a zarazem pierwszy, który przekroczył magiczną liczbę 130 pkt. (dokładnie 131,25 liczonych wg regulaminowego wzoru). W tym roku prym wiodły kobiety i jeszcze dwie maturzystki uzyskały wynik powyżej 120 pkt. otwierając sobie drzwi do wymarzonych uczelni;
  Ceremoniał wręczenia pamiątkowego pióra i certyfikatu odbył się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
  Dodatkowo w grudniu, podczas uroczystości jasełkowych, Joannie Drwęskiej wręczono nagrodę pieniężną w wysokości 1.500zł ufundowaną przez Profesora Tadeusza Malińskiego.
 4. Absolwentkę Martę Mikołajczak Niwińską wyróżniono Nagrodą Stowarzyszenia na Przeglądzie Piosenki Religijnej ŚREMSOG’2015, w uznaniu za przygotowanie solistów i zespołu dziecięcego oraz oprawę muzyczną Śremsongowej Mszy Św.
 5. 27 stycznia został złożony wniosek o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Śremu absolwentowi z 1958 roku Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowi. Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się w auli szkolnej 1 września, z udziałem gości i  przedstawicieli wszystkich klas.
 6. Absolwentka z 2012 roku Aneta Grzelka 27 listopada podzieliła się z nami swoją pasją i wiedzą (ukończyła dietetykę) nt. zdrowego żywienia.

W ramach integracji środowiska absolwentów i uczniów:

1.      30 stycznia zorganizowano koncert kolęd w wykonaniu Chóru Corda Cordi.
2.      29 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli rocznika 1965 w.s. organizacji zjazdu z okazji 50-lecia matury. Zjazd odbył się 23 maja, uczestniczyło 44 absolwentów, którym wręczono jubileuszowe certyfikaty. Zgodnie ze scenariuszem wyróżniono najlepszego maturzystę 1965 roku – Joannę Ciesiółkę – przygotowano archiwalne wspomnienia matury 1965 roku oraz  porównawczo dzisiejszą maturę.
3.      Dla chętnych raz w tygodniu z Anną Zdziechowską odbywał się godzinny trening Nordik wolking.
4.      Stowarzyszenie zostało partnerem projektu: „Tej jest ok. czyli co się widzi wiarze w ty naszej gwarze” i otrzymało z PISOF dotację na realizację projektu w kwocie 4.440,00. 21 października odbyło się spotkanie z Ewą Nowak, koordynatorem projektu, omawiające realizację projektu w ramach którego przeprowadzono dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 30 warsztatów nt. śremskiej gwary oraz wydano folder. Uczestnicy spotkania otrzymali folder oraz efekt finalny akcji: „Mały słownik śremskiej gwary”.
5.      25-ciu członków uczestniczyło 20 listopada w dorocznym koncercie Zaduszki Muzyczne, które przygotowali uczniowie i absolwenci.
6.      Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę tj: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie maturzystów, Józefy.

19 października prezes reprezentowała Stowarzyszenie na VIII Forum Organizacji Pozarządowych – prezentując działania Stowarzyszenia.

25 listopada prezes odebrała w Klubie Literatów w Warszawie Nagrodę Imienia Witolda Hulewicza. Spośród 242 nominowanych Stowarzyszenie znalazło się w gronie 20-tu wyróżnionych nagrodą, co uważać należy za wysokie wyróżnienie. Stowarzyszenie  otrzymało nagrodę w kategorii Małe Ojczyzny za Kreowanie Wybitnych Postaci. Oprócz pięknego dyplomu konto Stowarzyszenia zasiliła kwota 1.500 złotych.

Zarząd zajmował się również sprawami organizacyjno-administracyjnymi Stowarzyszenia m.in: starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, sprawozdawczość, przygotowanie materiałów i zwołanie Walnego Zebrania Członków dnia 25 marca.

Zarząd składa serdeczne podziękowania dyrektorowi  pracownikom i uczniom szkoły za  współdziałanie i pomoc w realizacji programu działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.

Otwarcie galerii

Szanowni Państwo! Drodzy Absolwenci!

W dniu jubileuszu 155-lecia śremskiej Alma Mater, 8 kwietnia 2013 roku, otwieramy Galerię Wybitnych Absolwentów. Inicjatywę podjęło Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego chcąc pokazać jak wiele znamienitych postaci było uczniami tej szkoły. Na inaugurację wybrano najstarszy okres z jej długoletniej historii: od pierwszej matury w 1866 roku do końca XIX wieku.
Z tego grona przeszło 300 maturzystów decyzją Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Tytuł Wybitny Absolwent otrzymali:

prof. dr Antoni Kalina absolwent z 1867 roku,

ks. Piotr Wawrzyniak absolwent z 1867 roku,

dr Ludwik Mycielski absolwent z 1873 roku,

prof. dr Heliodor Święcicki absolwent z 1873 roku,

prof. dr Eugen Mittwoch absolwent z 1894 roku,

prof. dr Kazimierz Idaszewski absolwent z 1898 roku.

Ich pobyt w murach szkoły utrwalamy umieszczeniem biogramów na ścianach korytarzy i imiennych medalionów w chodniku, którym codziennie do niej zmierzali. W ten symboliczny sposób będą trwale obecni w życiu szkoły i śremskiej społeczności, dając poczucie dumy ze wspólnych korzeni. Dzięki Nim młodzi śremianie mają do kogo równać.

Galerię wsparli finansowo: Powiat Śremski, Gmina Śrem, Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. P. Wawrzyniaka, Intermarche, “Społem” PSS, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział Poznań oraz anonimowy absolwent z 1959 roku.

Projekt medali, tablic pamiątkowych oraz publikacji podarował Tadeusz Wełyczko artysta plastyk, absolwent z 1978 roku.

Prosimy przyjąć serdeczne podziękowania.

Śremska Alma Mater szczyci się liczną grupą wybitnych postaci z niepodważalnym dorobkiem w różnych dziedzinach nauki, życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Z okazji kolejnych jubileuszy chcemy więc poszerzać Galerię o następne sylwetki Wybitnych Absolwentów. Nadal też liczymy na hojność instytucji i absolwentów w promowaniu najlepszych z nas.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO

Śrem, dnia 8 kwietnia 2013 roku

ks. Piotr Wawrzyniak

ks. Piotr Wawrzyniak

1849-1910

duchowny, społecznik, patron spółek zarobkowych,

absolwent Gimnazjum w Śremie z 1867 roku.

(więcej…)

dr Ludwik Mycielski

dr Ludwik Mycielski

1854-1926

poseł, działacz społeczny i gospodarczy,

absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie z 1873 roku. (więcej…)

prof. dr Heliodor Święcicki

prof. dr Heliodor Święcicki

1854-1923

lekarz medycyny, naukowiec,
pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego,
absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie z 1873 roku. (więcej…)

prof. dr Eugen Mittwoch

prof. dr Eugen  Mittwoch

1876 – 1942

orientalista, filolog,

badacz języków klasycznych Bliskiego Wschodu,

absolwent Królewskiego Gimnazjum w Śremie z 1894 roku. (więcej…)