Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Projekty uchwał

 – projekt –

UCHWAŁA Nr 1/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 i udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2015.

Na podstawie § 22 ust. 5 i 6, statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku zatwierdza się przedłożone sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok zamykającym się sumą bilansową w kwocie 9.958,06 zł. Dodatni wynik finansowy w kwocie 9.958,06  przeznacza się na cele statutowe.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Po wysłuchaniu wniosku komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium Zarządowi za rok 2015.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
Gabriela Wasielewska

– projekt –

 

UCHWAŁA Nr 2/2016

SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie nadania tytułu „Wybitny Absolwent”.

Na podstawie § 22 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie oraz § 1 ust. 3 Regulaminu Nadawania Tytułu „Wybitny Absolwent”, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu pozytywnie zaopiniowanego przez Kapitułę wniosku Zarządu Stowarzyszenia Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, nadaje się Tytuł „Wybitny Absolwent”:

1.    Ks. dr Edmundowi Majkowskiemu – absolwentowi z 1912 roku.
2.    Prof. dr Teobaldowi Olejnikowi – absolwentowi z 1925 roku.
3.    Dr med. Wincentemu Styczyńskiemu – absolwentowi z 1893 roku.
4.    Prof. Stanisławowi Zwierzchowskiemu – absolwentowi z 1900 roku.

§ 2. Umieszczenie w Galerii Wybitnych Absolwentów imiennej tablicy i medalionu dr med. Wincentego Styczyńskiego nastąpi podczas uroczystości Jubileuszu 158-lecia Szkoły.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
Gabriela Wasielewska

– projekt –

 

UCHWAŁA Nr 3/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku.

w sprawie ustalenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.

Na podstawie § 22 ust. 7 statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala  się wysokość składki rocznej w kwocie 30,00 złotych.
  2. Składka płatna jest w jednej lub dwóch ratach za dany rok kalendarzowy.

§ 2. Ustalona w § 1 wysokość składki obowiązuje od roku 2017.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 roku.

§ 4. Traci moc § 1 Uchwały nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

Przewodnicząca Zebrania
Gabriela Wasielewska

– projekt –

UCHWAŁA Nr 4/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia .

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia w składzie:

1.    ……………………………………………..
2.    ……………………………………………..
3.    ……………………………………………..
4.    ……………………………………………..
5.    ……………………………………………..
6.    ……………………………………………..

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
   Gabriela Wasielewska

– projekt –

UCHWAŁA Nr 5/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia .

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie:

1.    …………………………………………
2.    ………………………………………….
3.    ………………………………………….

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
   Gabriela Wasielewska

– projekt –

 

UCHWAŁA Nr 6/2016

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie: uchwalenia programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2016 r.

Na podstawie § 22 ust. 2 statutu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program działania i budżet Stowarzyszenia na rok 2016.

§ 2. Program wraz z budżetem stanowi załącznik  do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zebrania
Gabriela Wasielewska