Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Sprawozdanie za 2015

Załącznik do uchwały nr 1/2016
Sprawozdawczo- Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LO
odbytego  dnia 14  marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE
ZA ROK 2015

Zarząd Stowarzyszenia od 19 czerwca 2013 roku działa w składzie:
Prezes – Gabriela Wasielewska,
Zastępca prezesa  – Anna Springer,
Sekretarz – Anna Zdziechowska,
Skarbnik – Ewa Wańska,
Członkowie: Maria Szczepaniak i Marek Wesołowski.

Posiedzenia Zarządu.

W  2015 roku Zarząd odbył 8 posiedzeń. Ponadto prezes uczestniczyła w 2 spotkaniach  przedstawicieli rocznika maturalnego 1995 roku, w sprawie organizacji zjazdu Matura 50.

Na posiedzeniach Zarząd zajmował się realizacją przyjętego przez Walne programu działania na 2015 rok, a także rozwiązywaniem bieżących spraw, w których częstym tematem było pozyskiwanie nowych członków oraz usprawnienie zakładki Stowarzyszenia na stronie internetowej liceum.

Zarząd podjął 6 uchwał:

·         uchwałę w sprawie powołania kapituły,
·         3 uchwały w sprawach członkowskich: 2 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierającego, 1 w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych,
·         uchwałę w sprawie nadania tytułu „Maturzysta Roku 2015” i uchwałę przyznającą  nagrodę zdobywczyni tego tytułu.

Sprawy członkowskie.

W marcu, podczas wizyty w Polsce, Profesor Tadeusz Maliński wpłacił na potrzeby działalności Stowarzyszenia kwotę 3.000,00 złotych i zadeklarował utrzymanie wpłat w następnych latach. Decyzją Zarządu został przyjęty w poczet członków wspierających. Zarząd zainspirowany deklaracją Profesora przygotował list intencyjny rozpoczynając tym samym akcję pozyskiwania członków wspierających.

Ponadto Zarząd wpisał na listę członków zwyczajnych 5 absolwentów, którzy złożyli deklarację członkowską.

W związku z zaleganiem z płatnością składek za 2 lata (2013 i 2014 rok) oraz brakiem odpowiedzi na pisemne upomnienia, Zarząd umocowany zapisami statutowymi podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków zwyczajnych 4 członków.

Zatem na koniec 2015 roku na liście członków zwyczajnych Stowarzyszenia wpisane były 94 osoby i 1 członek wspierający.

Zaległości w płaceniu składek na koniec 2015 roku miało 24 członków:
·         4 członków za 2013, 2014 i 2015 rok,
·         7 członków za 2014 i 2015 rok.
·         13 członków za 2015 rok.

Natomiast 6 członków do końca grudnia uregulowało już składkę za 2016 rok, a 1 członek wpłacił potrójną kwotę (75zł) składki za 2015 r.
16 listopada wysłano kolejne upomnienia do członków zalegających z opłatą składki członkowskiej.

Realizacja programu działania.

Z uchwalonego przez Walne Zebranie programu na 2015 rok, zrealizowano wszystkie działania.
W ramach promocji osiągnięć i pasji absolwentów:

 1. 8 marca zorganizowano koncert absolwentki Marty Pruszak pt.; „Być kobietą”
 2. 15 kwietnia odbyła się uroczystość 157- lecia szkoły z ceremonią wprowadzenia do Galerii Wybitnych Absolwentów Witolda Hulewicza, twórcy Teatru Wyobraźni, współtwórcy Polskiego Radia, które w 2015 roku obchodziło 90-lecie. Romuald Karaś, reporter i literat, wydawca monografii i filmu o Witoldzie Hulewiczu, wygłosił laudację i odsłonił medalion, a aktualny dyrektor teatru radiowego – Janusz Kukuła – odsłonił imienną tablicę. Odsłaniającym towarzyszyli wybrani uczniowie – laureaci olimpiad wiedzy. Uczestnicy uroczystości tradycyjnie otrzymali wydany przez Stowarzyszenie kolejny zeszyt okazjonalnego wydawnictwa „Galeria Wybitnych Absolwentów”. W godzinach popołudniowych młodzież zaprosiła na przygotowaną przez siebie sztukę teatralną „Mały książe” pod kierunkiem polonistek A. Jankowiak i A. Springer.
  Pan Karaś przekazał nam książkę biograficzną w wersji niemieckiej i polskiej, a z archiwum TVP kupiliśmy kopię filmu „Inny. Życie Witolda Hulewicza”.
 3. Po raz piąty wybrano najlepszego maturzystę przyznając tytuł Maturzysta Roku 2015 Joannie Drwęskiej, która uzyskała najlepszy wynik egzaminu maturalnego: 496 punktów (na 500 możliwych) z przedmiotów obowiązkowych, oraz 277 punktów (na 300 możliwych) z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. To najwyższy wynik spośród pięciu dotychczasowych maturzystów, którym Stowarzyszenie Absolwentów LO tytuł Maturzysty Roku, a zarazem pierwszy, który przekroczył magiczną liczbę 130 pkt. (dokładnie 131,25 liczonych wg regulaminowego wzoru). W tym roku prym wiodły kobiety i jeszcze dwie maturzystki uzyskały wynik powyżej 120 pkt. otwierając sobie drzwi do wymarzonych uczelni;
  Ceremoniał wręczenia pamiątkowego pióra i certyfikatu odbył się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
  Dodatkowo w grudniu, podczas uroczystości jasełkowych, Joannie Drwęskiej wręczono nagrodę pieniężną w wysokości 1.500zł ufundowaną przez Profesora Tadeusza Malińskiego.
 4. Absolwentkę Martę Mikołajczak Niwińską wyróżniono Nagrodą Stowarzyszenia na Przeglądzie Piosenki Religijnej ŚREMSOG’2015, w uznaniu za przygotowanie solistów i zespołu dziecięcego oraz oprawę muzyczną Śremsongowej Mszy Św.
 5. 27 stycznia został złożony wniosek o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Śremu absolwentowi z 1958 roku Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowi. Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się w auli szkolnej 1 września, z udziałem gości i  przedstawicieli wszystkich klas.
 6. Absolwentka z 2012 roku Aneta Grzelka 27 listopada podzieliła się z nami swoją pasją i wiedzą (ukończyła dietetykę) nt. zdrowego żywienia.

W ramach integracji środowiska absolwentów i uczniów:

1.      30 stycznia zorganizowano koncert kolęd w wykonaniu Chóru Corda Cordi.
2.      29 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli rocznika 1965 w.s. organizacji zjazdu z okazji 50-lecia matury. Zjazd odbył się 23 maja, uczestniczyło 44 absolwentów, którym wręczono jubileuszowe certyfikaty. Zgodnie ze scenariuszem wyróżniono najlepszego maturzystę 1965 roku – Joannę Ciesiółkę – przygotowano archiwalne wspomnienia matury 1965 roku oraz  porównawczo dzisiejszą maturę.
3.      Dla chętnych raz w tygodniu z Anną Zdziechowską odbywał się godzinny trening Nordik wolking.
4.      Stowarzyszenie zostało partnerem projektu: „Tej jest ok. czyli co się widzi wiarze w ty naszej gwarze” i otrzymało z PISOF dotację na realizację projektu w kwocie 4.440,00. 21 października odbyło się spotkanie z Ewą Nowak, koordynatorem projektu, omawiające realizację projektu w ramach którego przeprowadzono dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 30 warsztatów nt. śremskiej gwary oraz wydano folder. Uczestnicy spotkania otrzymali folder oraz efekt finalny akcji: „Mały słownik śremskiej gwary”.
5.      25-ciu członków uczestniczyło 20 listopada w dorocznym koncercie Zaduszki Muzyczne, które przygotowali uczniowie i absolwenci.
6.      Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę tj: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie maturzystów, Józefy.

19 października prezes reprezentowała Stowarzyszenie na VIII Forum Organizacji Pozarządowych – prezentując działania Stowarzyszenia.

25 listopada prezes odebrała w Klubie Literatów w Warszawie Nagrodę Imienia Witolda Hulewicza. Spośród 242 nominowanych Stowarzyszenie znalazło się w gronie 20-tu wyróżnionych nagrodą, co uważać należy za wysokie wyróżnienie. Stowarzyszenie  otrzymało nagrodę w kategorii Małe Ojczyzny za Kreowanie Wybitnych Postaci. Oprócz pięknego dyplomu konto Stowarzyszenia zasiliła kwota 1.500 złotych.

Zarząd zajmował się również sprawami organizacyjno-administracyjnymi Stowarzyszenia m.in: starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, sprawozdawczość, przygotowanie materiałów i zwołanie Walnego Zebrania Członków dnia 25 marca.

Zarząd składa serdeczne podziękowania dyrektorowi  pracownikom i uczniom szkoły za  współdziałanie i pomoc w realizacji programu działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.