Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2018

Załącznik do uchwały nr 1/2019

Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LO

odbytego  dnia 11 kwietnia 2019 roku

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

 

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

ZA ROK 2018

 

 

Zarząd Stowarzyszenia od 14 marca 2016 roku działał w składzie:

Prezes – Gabriela Wasielewska,

Zastępca prezesa  – Anna Springer,

Sekretarz – Anna Zdziechowska,

Skarbnik – Ewa Wańska,

Członkowie: Magdalena Płociennik i Maria Szczepaniak.

Rok 2018 zdominowały działania związane z organizacją obchodów 160-lecia szkoły, które odbyły się 8 i 9 czerwca.

Posiedzenia Zarządu.

W  2018 roku Zarząd odbył 4 posiedzenia. Ponadto prezes uczestniczyła w 2 spotkaniach  przedstawicieli rocznika maturalnego 1968 roku, w sprawie organizacji zjazdu Matura 50, a także w spotkaniach komitetu organizacyjnego obchodów 160-lecia szkoły.

Na posiedzeniach Zarząd zajmował się realizacją przyjętego przez Walne programu działania na 2018 rok, oraz rozwiązywaniem bieżących spraw.

Zarząd podjął 4 uchwały:

 • uchwałę w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego,
 • uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych
 • uchwałę w sprawie nadania tytułu „Maturzysta Roku 2018” i uchwałę w sprawie wyróżnienia nagrodą zdobywcy tego tytułu.

 

Sprawy członkowskie.

 1. Profesor Tadeusz Maliński, jako członek wspierający, przekazał kwotę 3.500,00 zł, z której 1.500,00 przeznaczone zostało na nagrodę dla Maturzysty Roku 2018.
 2. 6 absolwentów złożyło deklarację członkowską i zostało wpisanych na listę członków zwyczajnych w tym pierwszy absolwent Technikum Ekonomicznego.
 3. 1 członka na własną prośbę skreślono z listy:
 4. Na koniec 2018 roku na liście członków zwyczajnych Stowarzyszenia było 103 członków zwyczajnych i 1 członek wspierający.
 5. Zaległości w płaceniu składek na koniec 2018 roku miało 53 członków:
 • 1 członek od 2014 roku,
 • 3 członków od 2015 roku,
 • 11 członków od 2016 roku,
 • 12 członków za 2017 i 2018 rok,
 • 26 członków za 2018 rok.

Do zalegających wysłane zostały upomnienia.

Natomiast 5 członków do końca grudnia 2018 przekazało składkę za 2019 rok, a 1 członek od 4 lat opłaca składkę w wysokości 50 zł rocznie.

 

Realizacja programu działania.

W ramach promocji osiągnięć i pasji absolwentów i uczniów:

 1. 6 kwietnia, podczas uroczystości wręczenia pierwszoklasistom znaczków, odbyła się prezentacja postaci umieszczonych w Galerii Wybitnych Absolwentów oraz przedstawienie osiągnięć prof. Tadeusza Malińskiego- prezentacja sylwetki kolejnego Wybitnego Absolwenta przed Jego umieszczeniem w Galerii.
 2. 8 i 9 czerwca odbyła się uroczystość 160. lecia szkoły połączona ze zjazdem absolwentów. Stowarzyszenie było współorganizatorem zjazdu absolwentów w tym stroną finansową. Ważnym punktem uroczystości było wprowadzenie do Galerii Wybitnych Absolwentów prof. Tadeusza Malińskiego, światowej sławy naukowca i wynalazcę w nanomedycynie i nanotechnologii, absolwenta z 1964 roku:
 • laudację, którą wygłosił prof. Zbigniew Kwias, wzbogaciła projekcja fragmentu filmu o prof. Malińskim :„Trzy stany skupienia”,
 • odsłonięcia tablicy dokonała Pani dr Barbara Siwińska, a przy odsłonięciu medalionu profesorowi towarzyszyła beneficjentka nagrody profesora, Maturzystka 2015 Roku Joanna Drwęska,
 • uczestnicy uroczystości tradycyjnie otrzymali wydany przez Stowarzyszenie kolejny zeszyt okazjonalnego wydawnictwa „Galeria Wybitnych Absolwentów”,
 • w przeddzień uroczystości odbył się wykład prof. Malińskiego dla młodzieży,
 • imprezą poprzedzającą zjazd było przedstawienie teatralne „Niemoralność Pani Dulskiej” przygotowane przez uczniów LO.
 1. Na XXVII Przeglądzie Piosenki Religijnej ŚREMSOG’2018 Zarząd wyróżnił Nagrodą Stowarzyszenia ucznia LO Jakuba Brzozowskiego za przygotowanie i prezentację własnego utworu. Nagrodę wręczono podczas Koncertu Galowego 26 maja.
 2. Po raz ósmy wybrano najlepszego maturzystę przyznając tytuł Maturzysta Roku 2018 Izabeli Śmiejczak, która uzyskała najlepszy wynik egzaminu maturalnego: 475 punktów (na 500 możliwych) z przedmiotów obowiązkowych, oraz 289 punktów (na 300 możliwych) z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Ceremoniał wręczenia pamiątkowego pióra z wygrawerowanym tytułem, certyfikatu i nagrody pieniężnej fundowanej przez prof. Tadeusza Malińskiego, odbył się 1 września podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

 1. W związku w małą frekwencją podczas ostatniego spotkania w salonie absolwenta został przeprowadzony sondaż wśród członków przed organizacją kolejnego. Ponieważ chęć uczestnictwa zgłosiło 3 członków odstąpiono od organizacji spotkania

W ramach integracji środowiska absolwentów i uczniów:

 1. Odbyły się 2 spotkania przedstawicieli rocznika 1968 w.s. organizacji zjazdu z okazji 50.lecia matury. Zjazd odbył się 15 września, uczestniczyło 53 absolwentów, w tym 16 absolwentów Technikum Ekonomicznego. Podczas dwugodzinnego spotkania w auli uczestnikom przygotowano archiwalne wspomnienia matury 1968 roku oraz porównawczo dzisiejszą maturę i wręczono jubileuszowe certyfikaty. Wyróżniono najlepszego maturzystę TE – Zofię Borowską-Olik, która uzyskała na świadectwie maturalnym 14 bdb, 9 dobrych i 1 ocenę dostateczną, oraz prymusa LO -Tadeusza Górnego- który uzyskał 13 bdb i 4 dobre oceny.
 2. Stowarzyszenie po raz 4. zostało partnerem projektu trzyosobowej grupy nieformalnej promującej historię naszego regionu. Projekt pt.: „Gwara na talerzu” otrzymał z PISOF dotację w wysokości 5.000,00 zł. i dotyczył potraw okolic Śremu. 3 grudnia członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym projekt, połączonym z degustacją regionalnych potraw. Uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe wydawnictwo nazw  regionalnych potraw. 
 3. Uczestnictwo w życiu szkoły
 • 16 i 18 listopada 25 członków uczestniczyło w koncercie Zaduszki Muzyczne, w wykonaniu uczniów i absolwentów.

 Prezes Zarządu uczestniczyła w uroczystościach i imprezach szkolnych:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • pożegnanie maturzystów,
 • pożegnanie gimnazjalistów,
 • tradycyjne Józefy (21.III.).

 

Zarząd zajmował się również sprawami organizacyjno-administracyjnymi Stowarzyszenia m.in:

 • przygotowanie materiałów i zwołanie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków dnia 26 kwietnia,
 • rozliczenie kosztów organizacji 160 lecia szkoły i zjazdu absolwentów.

 

Z uchwalonego przez Walne Zebranie programu na 2018 rok, nadal nie udaje nam się pozyskać członków wspierających oraz utworzyć i na bieżąco prowadzić profesjonalną zakładkę Stowarzyszenia na stronie LO. Pozostałe zadania zostały zrealizowane. Dodatkowo zostały wykonane napisy informujące o Galerii Wybitnych Absolwentów i wymieniona na granitową płyta na studzience telekomunikacyjnej.

 

Zarząd składa serdeczne podziękowania dyrektorowi,  pracownikom i uczniom szkoły za  współdziałanie i pomoc w realizacji programu działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.

 

    Prezes Zarządu                                                                                         Skarbnik

 

 

Gabriela Wasielewska                                                                                  Ewa Wańska

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

 

Na realizację działań w 2018 roku Zarząd dysponował następującym budżetem:

 

ŚRODKI OGÓŁEM:                                                                                         21.901,83 zł.

 • Stan konta na 1.I.2018 575,98 zł.
 • Lokata 000,00 zł.
 • Dotacja z PISOF na realizację projektu: „Gwara na talerzu” 000,00 zł.

Wpływy własne:                                                                                                    6.325,85 zł.

 • Składki członków zwyczajnych 310,00 zł.
 • Przekaz członka wspierającego 500,00 zł.
 • Odsetki od lokat 55,85 zł.
 • Nadwyżka zjazdu 50.lecia Matury 80,00 zł.
 • Grzegorz Jankowiak -dochód ze sprzedaży tomików poezji 380,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM:                                                                                     13.662,07 zł.

Realizacja planu działania:                                                                                  8.662,07 zł.

 • Galeria Wybitnych Absolwentów 366,25 zł.
  • (medalion 899,50+publikacja 934,80+biogram 787,95
  • +napis 3.444,00+wymiana pokrywy studzienki 300,00)
 • Maturzysta Roku 2016 (w tym nagroda 1.500zł.) 728,75 zł.
 • Nagroda na Śremsongu’2018 42,00 zł.
 • biurowe, pocztowe, zdjęcia, ksero, prowizje 158,90 zł.
 • obsługa spotkań, kwiaty, 90,65 zł.
 • Matura 50 -teczki do certyfikatów 80,52 zł.
 • Zakup 5 sztuk monografii LO 195,00 zł.

Realizacja projektu „Gwara na talerzu”                                                            5.000,00 zł.

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU                                                         8.239,76 zł.

 • stan konta na 31.XII.2017 239,76 zł.
 • lokata 000,00 zł.

PODKONTO „PRZYSTANEK LO”- organizacja zjazdu absolwentów

z okazji 160-lecia szkoły:

 • wpływy 940,00 zł.
 • wydatki 978,64 zł.

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU                                                            961,36 zł.

 

Jak wynika z powyższego zestawienia w roku 2018 wydatki na działalność przekroczyły wpływy własne o 2.336,22 zł. Powstały niedobór został pokryty z posiadanych na koncie środków. Przekroczenie wydatków dotyczy Galerii Wybitnych Absolwentów – wykonanie napisu informacyjnego koszt 3.444,00 złotych.

W porównaniu z budżetem 2017 roku wpływy własne kształtowały się na tym samym  poziomie, a wydatki o 100% wyższe.

Zarząd składa serdeczne podziękowanie absolwentkom: Wandzie Adamczyk i Paulinie Kurnatowskiej za nadzór finansowy, sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczanie Stowarzyszenia z Urzędem Skarbowym.