Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rekrutacja 2021/2022

Dokumenty dotyczące rekrutacji zostaną udostępnione wkrótce

 

 

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Liceum Ogólnokształcące im Gen. Józefa Wybickiego w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://losrem.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– część plików nie jest dostępna cyfrowo (na stronie znajdują się dokumenty w formacie PDF – skany)

– część opublikowanych wcześniej zdjęć nie posiada komentarza (opisu alternatywnego)

– na stronie zawarte są materiały filmowe opublikowane przed 2019 r., które nie posiadają transkrypcji 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-17

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Aspekty techniczne

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
 • Linki – wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 • Kontrast – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Aspekty informacyjne

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Do budynku można wejść przez drzwi główne i boczne, które nie posiadają podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi główne wyposażone są w samozamykacz.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek szkoły 4 kondygnacyjny bez ułatwień architektonicznych, bez wind i toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością ruchową.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Budynek bez pochylni, kładek, platform. Brak informacji głosowych w budynku szkoły.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób  niepełnosprawnych.
   Na terenie szkoły nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych. Płyta boiska umożliwia podjazd samochodem bezpośrednio do wejścia bocznego szkoły.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.   
  Brak tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 11, 63-100 Śrem zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych w związku z wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy,  wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących obszarach:

Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki,

Witrynach w siedzibie Placówki,

Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook, wówczas  Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.

Oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursów, w którym dziecko brało udział oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia promocji Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia. Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentów  zgodnie z Ustawą o Archiwach Państwowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku w określonych wyżej obszarach. Podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkiem ustawowym.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.

Pedagog

W sytuacji epidemii koronawirusa zachęcamy do zapoznania się z następującymi treściami:

PEDAGOG

Szkolny Ośrodek Kariery w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Wybickiego działa od 15.12.2003 r. Powstał w ramach programu aktywizacji zawodowej PIERWSZA PRACA – Grant MGPiPS.

Opiekę nad Szkolnym Ośrodkiem Kariery pełni mgr Maria Szczepaniak – pedagog szkolny, doradca zawodowy i mgr Anna Lehmann – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy. Obie panie ukończyły studia podyplomowe na kierunku „Poradnictwo zawodowe”.

Do działalności SzOK zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pakiet broszur i ulotek oraz książki.

Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery przewiduje:

 1. udzielanie uczniom porad zawodowych i udostępnianie materiałów na temat wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia,
 2. wykonywanie testów określających indywidualny profil zawodowy,
 3. udostępnianie oferty edukacyjnej szkół wyższych, policealnych województwa wielkopolskiego oraz innych województw,
 4. przeprowadzanie warsztatów:
  • Moje mocne i słabe strony
  • Wybór dalszej drogi kształcenia
  • Mój profil zainteresowań
  • Jak napisać CV i list motywacyjny?
  • Autoprezentacja
  • Optymalne środowisko pracy
  • Procedury uruchamiania działalności gospodarczej
  • Zawody przyszłości

 

W roku szkolnym 2020/2021 gabinet pedagoga jest czynny:

 • Poniedziałek  – 8.00 – 13.00
 • Wtorek – 8.00 – 13.30
 • Środa – 8.30 – 15.30
 • Czwartek – 8.30 – 13.30
 • Piątek – 8.00 – 12.30

Historia i Patron

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, to dzieje wielu pokoleń ludzi, które odcisnęły swoje piętno w życiu miasta, regionu, kraju a nawet świata. Trudno określić jakie są początki szkolnictwa w Śremie. Z całą pewnością ogromny wpływ na jego rozwój mieli bracia Jan, Maciej i Andrzej Barscy – wywodzący się z miasta, którzy swoją karierę życiową rozwinęli na dworze Anny Jagiellonki oraz Zygmunta III Wazy. Wśród wielu darów przekazanych miastu na pierwszym miejscu należy umieścić ogromny zbiór biblioteczny, którego pozostałości znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Mniej więcej w połowie XIX wieku w istniejącym już budynku śremskiego Ratusza miały zapaść decyzje, które przyczynią się do powstania gimnazjum. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych w Wielkim Księstwie Poznańskim pojawiła się konieczność utworzenia kolejnego gimnazjum klasycznego (humanistycznego). Aby tego dokonać rajcy miejscy podjęli decyzję o wzięciu pożyczki, która umożliwiała remont buynku klasztornego przy kościele pofranciszkańskim. W nim miała rozpocząć się historia szkoły. Sam kościół i klasztor miały być nierozerwalnie połączone z gimnazjum i liceum do roku 1953. Wysiłek miasta był ogromny. Przewidywano finansowanie nie tylko budowy szkoły, ale również jej utrzymanie, pomimo że ponad połowę uczniów stanowić miały osoby spoza miasta. Jednak zdawano sobie sprawę, iz prestiż miasta wzrośnie niepomiernie. Decyzja była dziełem wspólnym społeczności polskiej i niemieckiej. Dlatego też do początku lat siedemdziesiątych XIX wieku wszystkie oficjalne dokumenty szkolne wydawane były w języku polskim i niemieckim. Na najstarszej zachowanej fotografii widzimy profesora Szenica w otoczeniu uczniów. Jest rok 1867, profesor jest wychowawcą Piotra Wawrzyniaka, który w tym roku przystępuje do matury. Bardzo ważną rolę w nowopowstałej szkole odegrał ksiądz proboszcz Mentzel, który w latach sześćdziesiątych prowadził spór z władzami pruskimi, dotyczący ziększenia liczby nauczycieli, którzy byliby Polakami. W połowie lat sześćdziesiątych, było wiadomym, iż władze pruskie postawiły kolejny warunek przejęcia szkoły na utrzymanie państwa. Pomieszczenia Konwiktu stały się zbyt ciasne dla stale wzrastającej liczby uczniów. Władze miejskie postanowiły zastawić majątek w Zbrudzewie, aby otrzymać pożyczkę na budowę szkoły. Wykonawcami byli mistrzowie budowlani, początkowo – Niemiec Wilde, a po jego śmierci, Polak Perzyński. W roku 1869 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku. Wśród wybitnych absolwentów z wieku XIX na plan pierwszy wysuwa się Piotr Wawrzyniak, którego znamy jako wielkiego społecznika. Jako jedyny abiturient w Wielkim Księstwie Poznańskim na zakończenie szkoły wygłosił mowę w języku greckim. Najbardziej znanym polskim profesorem w wieku XIX był p.Teofil Smolibocki, nauczyciel techniczny, mający bardzo duże poważanie wśród uczniów. W mieście znany między innymi z tego, iż był jednym z twórców ochotniczej straży pożarnej. Na początku wieku XX wśród kadry profesorskiej należy zwrócić uwagę na dyrektora Augusta Wudracka, który był na tyle popularny, iż piastował swój urząd nawet po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz ksiądz Matuschek, który w roku 1916 reaktywował bursę szkoną – Konwikt. Nieoficjalne życie szkoły w okresie zaborów to działalność Marian (od 1910 roku zwanych Towarzystwem Tomasza Zana), autorów m.in. Pierwiosnka, którzy otoczeni aurą tajemniczości istnieli w szkole od początku lat sześćdziesiątych. Głównym zajęciem członków stowarzyszenia była nauka języka polskiego, historii Polski, dyskusje intelektualne. TTZ-towcy będą również twórcami pierwszej drużyny harcerskiej Przemysława. Okres powojenny w historii szkoły jest nierozerwalnie związany z postacią dyrektora Henryka Ogonowskiego. Kierował on instytucją od początku lat dwudziestych do roku 1947. Był między innymi pomysłodawcą zainstalowania radia w szkole, elektryczności, pierwszych kursów na prawo jazdy. Okres międzywojenny jest niesamowicie bogaty w historii szkoły. Ukazuje się cały czas Pierwiosnek, od roku 1927 w wersji drukowanej. Dla miasta najważniejszą była harcerska orkiestra gimnazjalna, która w latach trzydziestych była praktycznie orkiestrą reprezentacyjną ZHP. Wśród wielu organizacji należy wymienić Gimnazjalną Drużynę Wioślarską czy Sodalicję Mariańską. W roku 1922 zorganizowany został pierwszy zjazd absolwentów szkoły. Prawdopodobnie w trakcie zjazdu zapadła decyzja o nadaniu szkole imienia Gen. Józefa Wybickiego. O jakości szkoły w dużej mierze decydowało grono profesorskie, w którym znaleźć można wiele wybitnych indywidualności. Okres okupacji jest jedynym czasem, w którym szkoła została zamknięta. Jednym z najtragiczniejszych wydarzeń było zniszczenie przez okupantów bibliotek oraz dokumentacji szkolnej. To okres, w którym śmierć poniosło wielu absolwentów oraz profesorów. Wśród nich lotnik RAF-u, organizator wielkiej ucieczki ze stalagu w Żaganiu – Włodzimierz Kolankowski. Po odejściu na emeryturę dyrektora Ogonowskiego szkołą kieruje dyrektor Henryk Pankowski, będzie dyrektorem w bardzo trudnym okresie. W roku 1947 ma miejsce drugi zjazd absolwentów, na którym pojawiają się wychowankowie szkoły z Polski i Europy. W roku 1953 po wizytacji ministerialnej zamknięty zostaje Konwikt – symbol pewnej niezależności szkoły. Kolejny zjazd, który ma miejsce w roku 1958 można symbolicznie uznać za przejście do kolejnego okresu w życiu szkoły. Na boisku szkolnym powstają pamiątkowe fotografie absolwentów do roku 1939 oraz 1945-57. Kadra profesorska to z jednej strony osoby uczące w szkole jeszcze w latach międzywojennych, z drugiej pracownicy naukowi tracący posady na uczelniach w Polsce. W szkole cały czas bujnie rozwija się życie „pozalekcyjne”. Sukcesy odnosi szkolny zespół piłki nożnej. W Konwikcie, pod kierunkiem prefekta Mniejżyńskiego, powstają przedstawienia teatralne, kwitnie bogate życie muzyczne. W roku 1967 dyrektorem szkoły zostaje profesor Malińska. Jedną z najważniejszych decyzji podjętych przez Panią Dyrektor było przywrócenie szkole dawnego imienia – w latach 1953-68 Józef Wybicki przestał być patronem szkoły. Od 1973 roku dyrektorem szkoły zostaje Konstanty Świtalski. Następują lata gruntownej modernizacji budynku i boiska. W roku 1983 szkoła obchodzi 125 rocznicę istnienia. Ma miejsce kolejny zjazd absolwentów. Mija 150 rocznica powstania szkoły, niech będzie to chwila refleksji nad tymi, którzy przyczynili się do powstania Gimnazjum i Liceum im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, nad pokoleniami profesorów i uczniów, którzy stworzyli miejsce nierozerwalnie związane z naszym miastem.

PATRON

Józef Rufin Wybicki herbu Rogala (ur. 29 września 1747 w Będominie koło Kościerzyny na Kaszubach, zm. 10 marca 1822 w Manieczkach koło Śremu) – polski pisarz i polityk, autor słów do Mazurka Dąbrowskiego.

Jego ojciec, Piotr, był stronnikiem Stanisława Leszczyńskiego, matką Wybickiego była Konstancja z Lniskich. Miał siedem sióstr: Mariannę, Barbarę, Elżbietę, Rozalię, Justynę, Konstancję i jeszcze jedną (cztery wstąpiły do klasztoru) i brata Joachima, który został księdzem.

W 1753 r. wziął Wybickiego na wychowanie stryj, ksiądz Franciszek, u którego mieszkał dwa lata, a którym opiekował się do śmierci. W 1755 r. wstąpił do jezuickiego kolegium pod Gdańskiem, według relacji samego Wybickiego – szkoły źle prowadzonej i niepotrzebnych rzeczy uczącej. Spędził tam siedem lat, a w roku 1762 został wydalony ze szkoły za wzniecenie publicznego buntu. W wieku lat 15 został oddany do sądu grodzkiego na praktykę. Brał udział w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, nie został jednak na koronacji. W 1765 r. zmarł stryj Wybickiego, a jednocześnie Wybiccy musieli procesować się o swój majątek. Dzięki poparciu wojewody pomorskiego Jana Jerzego Flemminga, związanego z Familią, udało się obronić majątek, a Wybicki awansował na poddelegata grodzkiego w Skarszewach. Wyjechał następnie na praktykę do Trybunału Koronnego, będącego najwyższym sądem w Koronie.

W 1767 r. na sejmiku generalnym w Grudziądzu został wybrany posłem na sejm. Zaczął się wówczas kontaktować z przyszłymi członkami konfederacji barskiej.

Na sejmie 27 lutego, 1768 zaprotestował przeciwko planom posła rosyjskiego Nikołaja Repnina przeprowadzenia równouprawnienia dysydentów i dysunitów oraz zatwierdzenia praw kardynalnych. Według relacji współczesnych miał powiedzieć: gdy zwróconych na łono senatu więzionych senatorów i do stanu rycerskiego nie widzę przywróconego posła, nie widzę wolnego sejmu, ale widzę tylko gwałt i przemoc moskiewską, przeciwko tej więc się protestuje. Miał odwagę pogrozić posłowi rosyjskiemu obnażoną szablą, jednak jego weto nie zostało zatwierdzone, sejm zawieszono, a Wybicki musiał uciekać z Warszawy.

Przystał wkrótce do nowo zawiązanej konfederacji barskiej, jednak jak sam twierdził, wstąpił do niej, by bronić ojczyzny przed Rosją. Daleki był od fanatyzmu katolickiego. Został konsyliarzem generalnym przy Jacku Kochańskim, kierującym sprawami zagranicznymi barżan. Po upadku Baru został wysłany z Chocimia z misją do biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego. Odnalazł go w Cieszynie i razem z nim wyruszył do Paryża, by pertraktować o pomoc dla konfederatów, rozchorował się jednak i został w Wiedniu. Następnie był emisariuszem barżan na Prusy Królewskie i miał wciągnąć do konfederacji Gdańsk. Mógł liczyć na pomoc rezydenta francuskiego w Gdańsku. Po klęsce konfederatów pod Kcynią Wybicki zbiegł przez Gdańsk do Holandii. 10 października 1770 został studentem na Wydziale Prawa w Lejdzie Josephus Enkler. Rok później wrócił do kraju i został wysłany na misję dyplomatyczną do Wiednia. Otrzymał również awans na pułkownika. W Wiedniu spotkał się z księciem Antonim Barnabą Jabłonowskim (także konfederatem), z którym wiązały go już serdeczne stosunki. Po klęsce polityki barskiej i podziale kraju Wybicki wrócił do Będomina.

Osiadł w folwarku, który rozbudował i unowocześnił. Prawdopodobnie we wrześniu 1774 ożenił się z Kunegundą Drwęską herbu Gozdawa (Kanusią), starszą od niego o siedemnaście lat. Ponieważ matka Wybickiego nie wyraziła zgody na ślub, państwo młodzi nie mieszkali jakiś czas w Będominie. W końcu matka zgodziła się na przybycie Wybickich, wkrótce jednak będąca w ciąży Kanusia zmarła, a jej teściowa również niedługo potem. Po tych doświadczeniach Wybicki wrócił do polityki. 12 lipca 1775 został podwojewódzkim poznańskim. Był członkiem komisji opracowującej Zbiór praw sądowych.

Wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej, mianowany generałem-majorem milicji pomorskiej. W lecie 1794 został komisarzem cywilno-wojskowym ziemi czerskiej przy dywizji gen. Stanisława Mokronowskiego. Uczestniczył w obronie Warszawy przed szturmem prusko-rosyjskim.

Na emigracji był współtwórcą Legionów. Wyrazem podziwu dla tworzących się oddziałów i ich wodza była napisana przez niego Pieśń Legionów Polskich we Włoszech znana jako Mazurek Dąbrowskiego – pieśń, która stała się później polskim hymnem. Uczestniczył w powstaniu wielkopolskim 1806 roku. Od 1806 do 1807 prefekt departamentu płockiego w Księstwie Warszawskim. Został pochowany w Brodnicy k. Śremu, gdzie obecnie znajduje się jego pusty grób. W 1923 roku szczątki zostały przeniesione do Poznania do krypty przy kościele św. Wojciecha, gdzie spoczywają zasłużeni Wielkopolanie.

Na herbie rodu Wybickich, znajdują się rogi jelenia i bawoła. Herb Rogala jest w tonacji biało-czerwonej.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Wybicki

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
W ŚREMIE

ROK SZKOLNY 2021/2022
nr konta SBL Śrem 35 9084 0003 0010 0205 2000 0001

Wysokość składki na rok szkolny 60 zł

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 • Przewodniczący – Tomasz Frąckowiak
 • Z-ca przewodniczącego – Maria Konecka
 • Skarbnik – Ewa Napierała
 • Sekretarz – Hanna Kaźmierczak

Członkowie Rady Rodziców:

1a Agnieszka Frąckowiak
1b Stanisław Byszewski
1c Maria Konecka
1d nie wybrano delegata
1e Magdalena Krajczyńska
2a Anna Stachowiak
2b Sylwia Tulińska
2c Anna Witkowska
2d Justyna Bartkowiak
2e Tomasz Frąckowiak
3a Agnieszka Filipowiak
3b Agnieszka Zawal
3c Hanna Kaźmierczak
3d Aneta Kucharczyk
3e Piotr Stypczyński
3f Radosław Trzciński
3g Agnieszka Piasecka-Kałuża
3h Katarzyna Czapp
3i Daniel Olbert
3j Krzysztof  Tomaszewski
3k Edyta Szlachetka-Wawrzyniak
Ewa Napierała

Pliki do pobrania:

Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie naszej szkoły od stycznia 2004r. Obecnie liczy 61 członków. Uczniowie pracują jako wolontariusze w Domu Opieki Społecznej przy ulicy Farnej w Śremie Pomagają rodzinom mającym dzieci niepełnosprawne, w świetlicy socjoterapeutycznej „Kontrast” (program „Starszy brat, starsza siostra”). Tradycją są już organizowane corocznie takie akcje charytatywne, jak: „Aniołek”, „Zajączek”, „Placek zamiast kwiatka”. Oprócz tego wolontariusze angażują się w charytatywne akcje jednorazowe ( np.: „Złotówka dla Azji”, „Imieniny Filipa”).

Dzięki pozyskaniu sponsorów oraz uzyskaniu pieniędzy ze sprzedaży placków już czwarty raz w tym roku organizować będziemy majówkę dla osób starszych z Domu Opieki Społecznej w Śremie oraz Dzień Dziecka z udziałem dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Dzięki temu szerzymy i propagujemy ideę wolontariatu w środowisku lokalnym. Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu zostały docenione przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” i Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu, gdzie w konkursie „Uwolnij Pomysł” uzyskaliśmy w 2005 roku wyróżnienie. Członkowie wolontariatu biorą udział w różnego rodzaju kursach na temat wolontariatu. W ubiegłym roku osoby pełnoletnie ukończyły kurs dla wychowawców kolonijnych i pracowali jako wolontariusze na koloniach. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są osobami odpowiedzialnymi, wrażliwymi na potrzeby innych i gotowymi poświęcić swój czas.

Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu są: Maria Szczepaniak, Dorota Cieślińska, Katarzyna Wojciechowska i Justyna Żeleźna.