Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 zawiadamiam o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt: biuro@msvs.com.pl

Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie z siedzibą ul. Poznańska 11 63-100 Śrem, kontakt do inspektora ochrony danych biuro@msvs.com.pl . Państwa dane przetwarzać będziemy w celu wykonania obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze w związku z przesłanym przez Państwa pismem, w celu wykonania i rozliczenia umowy lub w związku z zadaniem publicznym realizowanym przez administratora. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej oraz będziemy je udostępniać pomiotom, którym zlecamy przetwarzanie danych oraz organom administracji rządowej i samorządowej na podstawie przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw prosimy o kontakt z administratorem lub inspektorem. Podanie danych wynikających z przepisów lub umowy jest obligatoryjne, a ich nie podanie uniemożliwi rozstrzygnięcie sprawy w jakiej nastąpił kontakt.