Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Matura Dwujęzyczna

INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna 

(str. 94)

Matura na poziomie dwujęzycznym z języka angielskiego

„Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie
dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie
od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym sprawdza
ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego
na poziomie wysoko zaawansowanym. W tym celu sprawdzane jest opanowanie wiadomości
i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w wymaganiach ogólnych
i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego na poziomie IV.2.

Dodatkowo absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mają również prawo rozwiązać
dodatkowe zadania egzaminacyjne z matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii oraz
geografii, przygotowane w języku będącym drugim językiem nauczania, zgodnie z zasadami
określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 25 kwietnia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 520).

INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2023 Centralna Komisja Egzaminacyjna

Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym

str.147

„Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu
dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której
uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole.
Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu
z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym sprawdza
ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego
na poziomie wysoko zaawansowanym. W tym celu sprawdzane jest opanowanie wiadomości
i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w wymaganiach ogólnych
i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego
(podstawa programowa III.DJ).
Dodatkowo absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mają również prawo rozwiązać
dodatkowe zadania egzaminacyjne z matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii oraz geografii,
przygotowane w języku będącym drugim językiem nauczania, zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)”