Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Projekt Nauczanie dwujęzyczne w szkole


Liceum Ogólnokształcące im Gen. Józefa Wybickiego w Śremie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. realizuje projekt Nauczanie dwujęzyczne w szkole”.

Projekt jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu LO Nauczanie dwujęzyczne w szkole jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli LO, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania w dydaktyce. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie także poszerzenie umiejętności cyfrowych nauczycieli w celu usprawnienia swojej pracy przez tworzenie i opracowywanie dokumentów elektronicznych, a także samodzielne tworzenie własnych pomocy dydaktycznych.

Celami szczegółowymi są:

  1. podniesienie umiejętności komunikacji w języku angielskim poprzez poszerzenie słownictwa, aby możliwe było stosowanie dwujęzycznego słownictwa na 7 przedmiotach: WOS, historia, geografia, wiedza o kulturze, biologia, fizyka i podstawy przedsiębiorczości oraz prowadzenie projektów eTwinning,
  2. wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania oraz wyposażenie w umiejętności cyfrowe poprzez zastosowanie metod i technik pedagogicznych (obsługa tablic interaktywnych, poznanie sposobów korzystania z zasobów Internetu, blogów, e-learningu),
  3. poznanie nowych form pracy z uczniami,
  4. wykorzystanie nowoczesnego sprzętu multimedialnego wspomagającego prowadzenie zajęć,
  5. poznanie nowoczesnych metod nauczania,
  6. podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się.
  7. rozwój kompetencji społecznych i kulturowych.

Planowane efekty:

  1. 14 nauczycieli przedmiotowców rozwinie swoje kompetencje językowe (do poziomu min. A2), niezbędne do nauczania wybranych przedmiotów: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, matematyka, historia, biologia, z wykorzystaniem słownictwa tematycznego w języku angielskim, z zastosowaniem ICT,
  2. 7 nauczycieli językowców rozwinie nauczanie dwujęzyczne oparte na metodzie CLIL.

Zdobyte umiejętności będą włączane w plany pracy szkoły i plany pracy poszczególnych nauczycieli. Zakładamy, że realizacja projektów mobilnościowych przyniesie wymierne skutki w postaci ciekawszych lekcji, nowych projektów interdyscyplinarnych z wykorzystaniem języka angielskiego, szerszym wprowadzaniem języka angielskiego w realizacji różnych przedmiotów obowiązkowych oraz pozalekcyjnych, a także zwiększoną wymianą międzynarodową.

Wartość projektu: 205.095,36 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 193.384,41 zł.