Zaproszenie na na Walne Zebranie

Koleżanki, Koledzy
Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie.

Śrem, dnia 27 lutego 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie zwołuje na dzień 14 marca br. na godz. 17.00 w auli Liceum Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Wybitny Absolwent.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i trybu składki członkowskiej.
 8. Informacja Zarządu o działaniach w okresie kadencji 2013-2016.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 12. Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2016 rok.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia ze statutowym obowiązkiem odbycia posiedzenia do 30 kwietnia każdego roku. Walne m.in. ocenia działalność władz Stowarzyszenia za miniony rok i uchwala program na kolejny. W bieżącym roku kończy się 3-letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i dokonamy wyboru nowych władz.

Ponadto zbliża się kolejna – 158 rocznica powstania naszej Szkoły i zgodnie z zapowiedzią chcemy poszerzyć otwartą w 2013 roku Galerię Wybitnych Absolwentów o kolejną znamienitą postać, a nadanie tytułu Wybitny Absolwent jest kompetencją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W przypadku braku quorum będziemy obradować w II terminie o godz. 17.30.

Z materiałami na Walne można zapoznać się w sekretariacie Liceum, w formie elektronicznej  na stronie www.losrem.pl zakładka STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW.

Zapraszamy serdecznie!

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO