Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

ks. Piotr Wawrzyniak

ks. Piotr Wawrzyniak

1849-1910

duchowny, społecznik, patron spółek zarobkowych,

absolwent Gimnazjum w Śremie z 1867 roku.

Urodził się w rodzinie rolnika we wsi Wyrzeka, . Naukę
w śremskim gimnazjum rozpoczął w 1858 r. Przez pewien czas kierował
działalnością tajnej organizacji uczniowskiej Marianów.
Ze świadectwem maturalnym wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie.
Po studiach teologicznych w Münster przyjął w 1872 r. święcenia
kapłańskie rok później rozpoczął, trwającą przez 25 lat, pracę
duszpasterską w parafii farnej w Śremie.
Z energią i ofiarnością oddał się działalności na wielu polach życia
społecznego i gospodarczego w mieście i okolicy. Inicjował akcje szerzenia
wśród rodaków oświaty, a także kultury. Zakładał i często im przewodził,
organizacje społeczne zrzeszające Polaków.
Dzięki niemu działały w Śremie m.in.: Towarzystwo Przemysłowe,
Towarzystwo Oświaty Ludowej, Kółko Rolnicze, Towarzystwo
Śpiewu Kościelnego, Towarzystwo Ku Upiększaniu Miasta Śremu.
Założył szkołę dla młodzieży rzemieślniczej i park miejski.
Wszystkie te instytucje zrzeszył pod egidą Komisji Zjednoczonych
Towarzystw. W czasach zaborów były to działania bardzo ważne
dla obrony i zachowania polskości i krzewienia ducha patriotyzmu.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak położył wielkie zasługi w pracy organicznej
na polu gospodarczym. W zakładaniu kas pożyczkowych i lokalnych
banków widział gwarancje ekonomicznego rozwoju polskiego rzemiosła,
kupiectwa i handlu. Te idee propagował nie tylko w całej
Wielkopolsce, ale i wśród Polonii w Ameryce, dokąd pojechał w tym celu.
Był w Śremie współzałożycielem Banku Ludowego i jego dyrektorem.
Jako patron, stanął na czele Związku Spółek Zarobkowych w Wielkopolsce.
Działalność Związku objęła wtedy Pomorze, Warmię i Mazury oraz
Górny Śląsk. W latach 1894-1896 był posłem na sejm pruski w Berlinie
i otworzył tam polską gazetę i spółkę oszczędnościową ,,Skarbona”.
W Poznaniu kierował drukarnią i księgarnią św. Wojciecha.
Uczestniczył w pracach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Doprowadził do otwarcia w Zakopanem ,,Księżówki”, domu
wypoczynkowego dla księży.
Z nominacją na prałata opuścił Śrem i w 1898 r. został proboszczem
w Mogilnie. Ksiądz Piotr Wawrzyniak – ,,Król Czynu” jak zasłużenie
nazywali go rodacy, zmarł 9 XI 1910 r. w Poznaniu i spoczął w Mogilnie.