Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

PROGRAM DZIAŁANIA I BUDŻET NA ROK 2019

– projekt –

Załącznik do uchwały nr 4/2019

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

 

 

PROGRAM DZIAŁANIA I BUDŻET NA ROK 2019

 

STOWARZYSZENIA  ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 1. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

 

PROGRAM

W roku 2019 planuje się kontynuowanie działań mających na celu integrowanie środowiska absolwentów szkoły, promocję osiągnięć absolwentów i uczniów poprzez:

 1. Organizację zjazdu z okazji jubileuszu 50-lecia zdania matury w części dotyczącej spotkania w szkole (zgodnie z przyjętym scenariuszem):
 • informacja o Stowarzyszeniu,
 • wspomnienie matury 1968 roku i porównanie z nową maturą,
 • wykonanie i wręczanie certyfikatów okolicznościowych,
 • ogłoszenie i uhonorowanie najlepszego świadectwa dojrzałości 1969 roku.
 1. Wyróżnianie najlepszych:
 • wybór oraz nadanie tytułu „Maturzysta Roku 2019”. Wręczenie certyfikatu i pióra z wygrawerowanym tytułem oraz nagrody ufundowanej przez Profesora T. Malińskiego odbędzie się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
 • Nagroda Stowarzyszenia dla ucznia/absolwenta na Przeglądzie Piosenki Religijnej Śremsong’ 2019
 • Poszerzenie Galerii „Wybitnych Absolwentów” – o ks. dr Edmunda Majkowskiego, absolwenta z 1912 roku:
 1. przygotowanie i zamontowanie medalionu i tablicy z biogramem,
 2. wydanie kolejnego zeszytu do publikacji „Galeria Wybitnych Absolwentów”,
 3. zapoznanie uczniów i absolwentów z osiągnięciami ks. Majkowskiego
 4. współorganizacja jubileuszu 161 lat szkoły i ceremoniał wprowadzenia do Galerii.
 5. Prezentacja pasji, talentów i dokonań absolwentów czyli Salon Absolwenta.

 

Ponadto Stowarzyszenie czynnie będzie uczestniczyć w życiu szkoły poprzez:

 1. Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz działaniach pod nazwą  „Przystanek LO” i dokonaniach absolwentów.
 2. Pomoc w upiększaniu budynku i otoczenia szkoły.
 3. Wspieranie działań innych podmiotów na rzecz szkoły, absolwentów i regionu.

 

Ważnym zadaniem jest pozyskanie członków zwyczajnych oraz wspierających i realizacja wskazanych przez nich działań oraz poprawa terminowości płacenia składek.

Planuje się odnowienie zakładki Stowarzyszenia na stronie LO, oraz promocja Stowarzyszenia w miejscowych mediach,.

 

 1.  

BUDŻET NA 2019 ROK

                               

Na rok 2019 planuje się wpływy w wysokości                                                        5.600,00

 • odsetki od lokaty środków 100,00
 • składki członkowskie 500,00

Na planowaną działalność w roku 2019 planuje się wydatki w wysokości          5.450,00

 • Galeria Wybitnych Absolwentów 000,00
 • Maturzysta Roku 2016 (250+1500 nagroda) 800,00
 • Salon Absolwenta, Absolwent z pasją 150,00
 • nagroda Stowarzyszenia na Śremsongu’2018 100,00
 • przesyłki, materiały biurowe, ksero, koszty bankowe 200,00
 • koszty organizacji działań kulturalnych i edukacyjnych, kwiaty 200,00

 

Ponadto Zarząd podejmie działania pozyskania dodatkowych środków oraz członków wspierających dodatkowe formy działania m.in.: programy indywidualnego nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych lub utalentowanych artystycznie, doposażenie księgozbioru biblioteki szkolnej i wyposażenia pracowni szkolnych, renowacja dokumentów archiwalnych, renowacja schodów wejściowych itp.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2018

Załącznik do uchwały nr 1/2019

Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LO

odbytego  dnia 11 kwietnia 2019 roku

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

 

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

ZA ROK 2018

 

 

Zarząd Stowarzyszenia od 14 marca 2016 roku działał w składzie:

Prezes – Gabriela Wasielewska,

Zastępca prezesa  – Anna Springer,

Sekretarz – Anna Zdziechowska,

Skarbnik – Ewa Wańska,

Członkowie: Magdalena Płociennik i Maria Szczepaniak.

Rok 2018 zdominowały działania związane z organizacją obchodów 160-lecia szkoły, które odbyły się 8 i 9 czerwca.

Posiedzenia Zarządu.

W  2018 roku Zarząd odbył 4 posiedzenia. Ponadto prezes uczestniczyła w 2 spotkaniach  przedstawicieli rocznika maturalnego 1968 roku, w sprawie organizacji zjazdu Matura 50, a także w spotkaniach komitetu organizacyjnego obchodów 160-lecia szkoły.

Na posiedzeniach Zarząd zajmował się realizacją przyjętego przez Walne programu działania na 2018 rok, oraz rozwiązywaniem bieżących spraw.

Zarząd podjął 4 uchwały:

 • uchwałę w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego,
 • uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych
 • uchwałę w sprawie nadania tytułu „Maturzysta Roku 2018” i uchwałę w sprawie wyróżnienia nagrodą zdobywcy tego tytułu.

 

Sprawy członkowskie.

 1. Profesor Tadeusz Maliński, jako członek wspierający, przekazał kwotę 3.500,00 zł, z której 1.500,00 przeznaczone zostało na nagrodę dla Maturzysty Roku 2018.
 2. 6 absolwentów złożyło deklarację członkowską i zostało wpisanych na listę członków zwyczajnych w tym pierwszy absolwent Technikum Ekonomicznego.
 3. 1 członka na własną prośbę skreślono z listy:
 4. Na koniec 2018 roku na liście członków zwyczajnych Stowarzyszenia było 103 członków zwyczajnych i 1 członek wspierający.
 5. Zaległości w płaceniu składek na koniec 2018 roku miało 53 członków:
 • 1 członek od 2014 roku,
 • 3 członków od 2015 roku,
 • 11 członków od 2016 roku,
 • 12 członków za 2017 i 2018 rok,
 • 26 członków za 2018 rok.

Do zalegających wysłane zostały upomnienia.

Natomiast 5 członków do końca grudnia 2018 przekazało składkę za 2019 rok, a 1 członek od 4 lat opłaca składkę w wysokości 50 zł rocznie.

 

Realizacja programu działania.

W ramach promocji osiągnięć i pasji absolwentów i uczniów:

 1. 6 kwietnia, podczas uroczystości wręczenia pierwszoklasistom znaczków, odbyła się prezentacja postaci umieszczonych w Galerii Wybitnych Absolwentów oraz przedstawienie osiągnięć prof. Tadeusza Malińskiego- prezentacja sylwetki kolejnego Wybitnego Absolwenta przed Jego umieszczeniem w Galerii.
 2. 8 i 9 czerwca odbyła się uroczystość 160. lecia szkoły połączona ze zjazdem absolwentów. Stowarzyszenie było współorganizatorem zjazdu absolwentów w tym stroną finansową. Ważnym punktem uroczystości było wprowadzenie do Galerii Wybitnych Absolwentów prof. Tadeusza Malińskiego, światowej sławy naukowca i wynalazcę w nanomedycynie i nanotechnologii, absolwenta z 1964 roku:
 • laudację, którą wygłosił prof. Zbigniew Kwias, wzbogaciła projekcja fragmentu filmu o prof. Malińskim :„Trzy stany skupienia”,
 • odsłonięcia tablicy dokonała Pani dr Barbara Siwińska, a przy odsłonięciu medalionu profesorowi towarzyszyła beneficjentka nagrody profesora, Maturzystka 2015 Roku Joanna Drwęska,
 • uczestnicy uroczystości tradycyjnie otrzymali wydany przez Stowarzyszenie kolejny zeszyt okazjonalnego wydawnictwa „Galeria Wybitnych Absolwentów”,
 • w przeddzień uroczystości odbył się wykład prof. Malińskiego dla młodzieży,
 • imprezą poprzedzającą zjazd było przedstawienie teatralne „Niemoralność Pani Dulskiej” przygotowane przez uczniów LO.
 1. Na XXVII Przeglądzie Piosenki Religijnej ŚREMSOG’2018 Zarząd wyróżnił Nagrodą Stowarzyszenia ucznia LO Jakuba Brzozowskiego za przygotowanie i prezentację własnego utworu. Nagrodę wręczono podczas Koncertu Galowego 26 maja.
 2. Po raz ósmy wybrano najlepszego maturzystę przyznając tytuł Maturzysta Roku 2018 Izabeli Śmiejczak, która uzyskała najlepszy wynik egzaminu maturalnego: 475 punktów (na 500 możliwych) z przedmiotów obowiązkowych, oraz 289 punktów (na 300 możliwych) z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Ceremoniał wręczenia pamiątkowego pióra z wygrawerowanym tytułem, certyfikatu i nagrody pieniężnej fundowanej przez prof. Tadeusza Malińskiego, odbył się 1 września podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

 1. W związku w małą frekwencją podczas ostatniego spotkania w salonie absolwenta został przeprowadzony sondaż wśród członków przed organizacją kolejnego. Ponieważ chęć uczestnictwa zgłosiło 3 członków odstąpiono od organizacji spotkania

W ramach integracji środowiska absolwentów i uczniów:

 1. Odbyły się 2 spotkania przedstawicieli rocznika 1968 w.s. organizacji zjazdu z okazji 50.lecia matury. Zjazd odbył się 15 września, uczestniczyło 53 absolwentów, w tym 16 absolwentów Technikum Ekonomicznego. Podczas dwugodzinnego spotkania w auli uczestnikom przygotowano archiwalne wspomnienia matury 1968 roku oraz porównawczo dzisiejszą maturę i wręczono jubileuszowe certyfikaty. Wyróżniono najlepszego maturzystę TE – Zofię Borowską-Olik, która uzyskała na świadectwie maturalnym 14 bdb, 9 dobrych i 1 ocenę dostateczną, oraz prymusa LO -Tadeusza Górnego- który uzyskał 13 bdb i 4 dobre oceny.
 2. Stowarzyszenie po raz 4. zostało partnerem projektu trzyosobowej grupy nieformalnej promującej historię naszego regionu. Projekt pt.: „Gwara na talerzu” otrzymał z PISOF dotację w wysokości 5.000,00 zł. i dotyczył potraw okolic Śremu. 3 grudnia członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym projekt, połączonym z degustacją regionalnych potraw. Uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe wydawnictwo nazw  regionalnych potraw. 
 3. Uczestnictwo w życiu szkoły
 • 16 i 18 listopada 25 członków uczestniczyło w koncercie Zaduszki Muzyczne, w wykonaniu uczniów i absolwentów.

 Prezes Zarządu uczestniczyła w uroczystościach i imprezach szkolnych:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • pożegnanie maturzystów,
 • pożegnanie gimnazjalistów,
 • tradycyjne Józefy (21.III.).

 

Zarząd zajmował się również sprawami organizacyjno-administracyjnymi Stowarzyszenia m.in:

 • przygotowanie materiałów i zwołanie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków dnia 26 kwietnia,
 • rozliczenie kosztów organizacji 160 lecia szkoły i zjazdu absolwentów.

 

Z uchwalonego przez Walne Zebranie programu na 2018 rok, nadal nie udaje nam się pozyskać członków wspierających oraz utworzyć i na bieżąco prowadzić profesjonalną zakładkę Stowarzyszenia na stronie LO. Pozostałe zadania zostały zrealizowane. Dodatkowo zostały wykonane napisy informujące o Galerii Wybitnych Absolwentów i wymieniona na granitową płyta na studzience telekomunikacyjnej.

 

Zarząd składa serdeczne podziękowania dyrektorowi,  pracownikom i uczniom szkoły za  współdziałanie i pomoc w realizacji programu działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.

 

    Prezes Zarządu                                                                                         Skarbnik

 

 

Gabriela Wasielewska                                                                                  Ewa Wańska

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

 

Na realizację działań w 2018 roku Zarząd dysponował następującym budżetem:

 

ŚRODKI OGÓŁEM:                                                                                         21.901,83 zł.

 • Stan konta na 1.I.2018 575,98 zł.
 • Lokata 000,00 zł.
 • Dotacja z PISOF na realizację projektu: „Gwara na talerzu” 000,00 zł.

Wpływy własne:                                                                                                    6.325,85 zł.

 • Składki członków zwyczajnych 310,00 zł.
 • Przekaz członka wspierającego 500,00 zł.
 • Odsetki od lokat 55,85 zł.
 • Nadwyżka zjazdu 50.lecia Matury 80,00 zł.
 • Grzegorz Jankowiak -dochód ze sprzedaży tomików poezji 380,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM:                                                                                     13.662,07 zł.

Realizacja planu działania:                                                                                  8.662,07 zł.

 • Galeria Wybitnych Absolwentów 366,25 zł.
  • (medalion 899,50+publikacja 934,80+biogram 787,95
  • +napis 3.444,00+wymiana pokrywy studzienki 300,00)
 • Maturzysta Roku 2016 (w tym nagroda 1.500zł.) 728,75 zł.
 • Nagroda na Śremsongu’2018 42,00 zł.
 • biurowe, pocztowe, zdjęcia, ksero, prowizje 158,90 zł.
 • obsługa spotkań, kwiaty, 90,65 zł.
 • Matura 50 -teczki do certyfikatów 80,52 zł.
 • Zakup 5 sztuk monografii LO 195,00 zł.

Realizacja projektu „Gwara na talerzu”                                                            5.000,00 zł.

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU                                                         8.239,76 zł.

 • stan konta na 31.XII.2017 239,76 zł.
 • lokata 000,00 zł.

PODKONTO „PRZYSTANEK LO”- organizacja zjazdu absolwentów

z okazji 160-lecia szkoły:

 • wpływy 940,00 zł.
 • wydatki 978,64 zł.

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU                                                            961,36 zł.

 

Jak wynika z powyższego zestawienia w roku 2018 wydatki na działalność przekroczyły wpływy własne o 2.336,22 zł. Powstały niedobór został pokryty z posiadanych na koncie środków. Przekroczenie wydatków dotyczy Galerii Wybitnych Absolwentów – wykonanie napisu informacyjnego koszt 3.444,00 złotych.

W porównaniu z budżetem 2017 roku wpływy własne kształtowały się na tym samym  poziomie, a wydatki o 100% wyższe.

Zarząd składa serdeczne podziękowanie absolwentkom: Wandzie Adamczyk i Paulinie Kurnatowskiej za nadzór finansowy, sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczanie Stowarzyszenia z Urzędem Skarbowym.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU -KADENCJA

SPRAWOZDANIE

ZARZĄD – KADENCJA 2016 – 2019

 

14 marca 2016 roku Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LO wybrało pięcioosobowy zarząd, który ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu 24 marca 2016 roku:

Prezes Stowarzyszenia – Gabriela Wasielewska,

Zastępca prezesa – Anna Springer,

Sekretarz – Anna Zdziechowska,

Skarbnik – Ewa Wańska,

Członkowie : Magdalena Płociennik i Maria Szczepaniak.

 

Zarząd odbył 13 posiedzeń podejmując działania w sprawach organizacyjnych, członkowskich i realizując uchwalone przez Walne roczne programy działania.

Stowarzyszenie liczy około 100 członków Zwyczajnych i członka wspierającego, który rocznie przekazuje więcej środków od wpływów ze składek członkowskich. W trakcie kadencji pozyskano 18 nowych członków zwyczajnych, a 8 skreślono: 7 za dwuletnie i dłuższe zaległości w płaceniu składki i jednego w związku ze śmiercią. Zarząd zainicjował akcję pozyskiwania członków wspierających popartą przez prof. Tadeusza Malińskiego. Wysłane listy intencyjne pozostały jednak bez odpowiedzi. Terminowe płacenie składek oraz pozyskiwanie nowych członków to tematy wymagające skuteczniejszych rozwiązań.

 

W mijającej kadencji przypadł jubileusz 160.lecia szkoły. Zarząd uczestniczył w organizacji dwudniowych obchodów głównie zjazdu absolwentów oraz wprowadzenia do Galerii Wybitych Absolwentów prof. Tadeusza Malińskiego. Na potrzeby Galerii Wybitnych Absolwentów udało nam się pozyskać dodatkowo środki i wykonać: napis „Galeria Wybitnych Absolwentów” nad biogramami Wybitnych oraz wyłożyć chodnik przed wejściem granitowymi płytami na potrzeby montażu indywidualnych medalionów Wybitnych. Ponadto Gmina uznała zasadność naszej prośby i wymieniła lampy oświetleniowe przed budynkiem na pasujące do architektury zabudowy.

 

Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest promocja osiągnięć absolwentów i uczniów. Zadanie to realizowane było przez stałe działania:

 1. Od 2011 roku nadajemy tytuł Maturzysta Roku. Ceremoniał wręczenia pióra, z tytularnym grawerem, oraz certyfikatu odbywa się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Od 2015 roku „Maturzysta Roku” otrzymuje nagrodę pieniężną fundowaną przez Profesora Tadeusza Malińskiego.

 1. Od 2013 roku nadajemy tytuł Wybitny Absolwent i każdego roku w dniu jubileuszu powstania szkoły umieszczamy w Galerii Wybitnych Absolwentów, kolejnych Wybitnych. Aktualnie w Galerii umieszczonych jest 12 absolwentów.
 2. Od 2014 roku wręczamy na Śremsongu Nagrodę Stowarzyszenia dla uczestnika – ucznia lub absolwenta szkoły.
 3. W Salonie Absolwenta pokazujemy pasje i osiągnięcia absolwentów. W okolicach Dnia Kobiet (marzec) – spotkanie „Absolwentka z pasją”, a w okolicach Dnia Chłopaka (wrzesień/październik) – „Absolwent z pasją”.
 4. Zarząd złożył wniosek i udokumentował osiągnięcia ucznia III klasy LO Marcina Rozmiarka do Nagrody Młodych im. Witolda Hulewicza. 23 listopada w Warszawie Marcin Rozmiarek odebrał przyznaną mu przez kapitułę XXI edycji Nagrodę Młodych imienia Witolda Hulewicza.

 

Kolejnym zadaniem jest integracja absolwentów:

 1. Od 2011 roku organizujemy zjazdy kolejnych roczników z okazji 50-lecia zdania matury. Cieszy fakt, że od 2016 roku uczestniczą absolwenci Technikum Ekonomicznego, Szkoły, która funkcjonowała w naszym budynku do 1994 roku. W kolejnych zjazdach, w których Stowarzyszenie jest organizatorem dwugodzinnego spotkania w auli, uczestniczyło:
  1. 2016 r.– 58 w tym 10 absolwentów Technikum Ekonomicznego,
  2. – 88 , w tym 18 absolwentów Technikum Ekonomicznego,
  3. 2018 r.– 53 absolwentów w tym 16 TE.
 2. Współdziałanie ze szkołą realizujemy uczestnicząc w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych, w corocznych Zaduszkach Muzycznych, kolędowaniu oraz w projektach Przystanek LO, a przedstawiciele Zarządu w rozpoczęciu, pożegnaniu gimnazjalistów i maturzystów.

 

Na realizację działań Zarząd dysponował budżetem w wysokości:

 • 2016 rok – wpływy 4.744,00, wydatki 6.180,18
 • 2017 rok – wpływy 6.354,71, wydatki 4.305,62
 • 2018 rok – wpływy 6.325,85, wydatki 8.662,07

Ponadto:     

Od 2015 roku jesteśmy partnerem projektów regionalnych nieformalnej grupy, na które Stowarzyszenie otrzymuje dodatkowe środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

 • W 2016 roku – 5.000,00 na realizację projektu pt.: „Tu jest. Tu było…Tak się mówiło”
 • W 2017 roku – 4.600,00 zł na realizację projektu pt.: „Wystrojeni”
 • W 2018 roku – 5.000,00 na realizację projektu pt.: „Gwara na talerzu”.

 

Serdecznie dziękuję członkom Zarządu za oddaną i efektywną pracę w mijającej kadencji, a społeczności szkolnej i członkom Stowarzyszenia za współpracę i udział w realizowanych działaniach. 

 

Ponieważ Zarząd zakończył trzyletnią kadencję w imieniu ustępującego Zarządu zgłaszam chęć kandydowania 4 członków na kolejną kadencję:

 1. Magdalena Płociennik
 2. Anna Springer
 3. Maria Szczepaniak
 4. Gabriela Wasielewska

Ewa Wańska i Anna Zdziechowska nie wyraziły zgody na kandydowanie, ale zapewniły o dalszej chęci współpracy i pomocy. W imieniu członków Zarządu i nas wszystkich serdecznie dziękuję Ewie Wańskiej za 3 kadencje (9 lat) pracy w Zarządzie, w tym 2 jako skarbnik, i Pani Annie Zdziechowskiej za 2 kadencje (6 lat) na stanowisku sekretarza.

 

Prezes Zarządu                                                                                              11 kwietnia 2019 roku